HuDeEn
Ön a 4283992 látogatónk

Építéshatósági Csoport

Építéshatósági Csoport elérhetősége: 66/886-657

Meliska Zsolt  csoportvezető
Tel: 66/523-800/ 3031 mellék,
E-mail: meliska@bekescsaba.hu

Békéscsaba város közigazgatási területének ügyintézők közötti területi felosztása 

Építéshatósági Csoport általános feladata

Közigazgatási hatósági feladatok ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének hatáskörébe utalt építésügyi, vízgazdálkodási, szakhatósági és cím megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, a vonatkozó törvényi, végrehajtási és eljárási rendeletek alapján.

1. Építéshatósági igazgatással kapcsolatos feladat és hatáskörök

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeikről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)  bekezdése  szerint – a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott  illetékességgel – gyakorolja az elsőfokú építésügyi hatósági hatásköröket.

Illetékességi terület települései:

-         Békéscsaba

-         Csabaszabadi

-         Csorvás

-         Doboz

-         Gerendás

-         Kétsoprony

-         Szabadkígyós

-         Telekgerendás

-         Újkígyós.

Megállapítás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket.

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények köréből lefolytatja illetékességi területén a jogszabály által hatáskörébe utalt eljárásokat.

Lefolytatja a jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési, tudomásulvételi és egyéb eljárást.

Az építésügyi hatóság:

-         építési engedélyezési,

-         összevont engedélyezési,

-         fennmaradási engedélyezési,

-         használatbavételi engedélyezési,

-         bontási engedélyezési,

-         engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

-         jogutódlás tudomásulvételi,

-         használatbavétel tudomásulvételi,

-         az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

-         hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

-         kötelezési,

-         végrehajtási,

-         szakhatósági, valamint

-         veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat le, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Vezeti a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartásokat.

 

 

 

2. Vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági igazgatással kapcsolatos feladat és hatáskörök

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdése alapján a jegyző hatáskörébe tartozó vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági feladatok ellátása Békéscsaba város közigazgatási területén.

Lefolytatja a jogszabályban meghatározott esetekben a vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárást.

 Kérelemre induló hatósági engedély fajták:

- az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése;

- olyan kút létesítése, használatbavétele és megszüntetése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával működik.

 

 Döntést hoz:

- a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában - a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízi munkák megvalósításától eltekintve - a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról;

- a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről.

Vezeti a jogszabályban meghatározott vízügyi hatósági nyilvántartásokat.

3. A Jegyző hatáskörébe és illetékességébe tartozó szakhatósági feladat és hatáskörök

Békéscsaba közigazgatási területén szakhatóságként jár el a hatáskörébe utalt ügyekben.

A településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés kérdésében szakhatósági eljárást folytat le közlekedési, telekalakítási,  energiaellátási és  sajátos technológiai berendezésekre vonatkozó engedélyezési eljárásokban.

4. Az ingatlanok címének  megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörök

A hatóság az ingatlanok címének (házszámának) megállapításával kapcsolatos eljárást folytat le Békéscsaba közigazgatási területén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önkormányzati rendeletének az ingatlanok számozásáról szóló IV. fejezete alapján.

 

Tájékoztatás eljárási illeték megfizetéséről

Építéshatósági eljárások kezdeményezése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján  eljárási illetéket kell fizetni.

Az illetékfizetés az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy átutalással, vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (ÉFP)keresztül teljesíthető.

Átutalás esetén a Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozó építéshatósági eljárásokban az eljárási illeték - a közlemény rovatban az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, eljárás típusa, ingatlan helyrajzi száma feltüntetésével,  ÉTDR azonosítószámra való hivatkozással -  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának  11733003-15345008-10540002 számú illetékbeszedési számlájára fizethető meg.

Az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) elektronikusan ügyet intéző ügyfelek az eljáráshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket elektronikusan is teljesíthetik az Építésügyi Fizetési Portál (ÉFP) segítségével.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén illetékbélyeggel történő fizetésre nincs lehetőség.

További általános ügyfél tájékoztatók

További általános tájékoztatás az alábbi elektronikus címeken érhető el:

http://www.e-epites.hu/

 https://magyarorszag.hu/

 


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás