HuDeEn
Ön a 4159891 látogatónk

Igazgatási Csoport

Dr. Bacsa Zoltán csoportvezető

Tel.: 66/523-800/2041 mellék

E-mail: bacsaz@bekescsaba.hu

 Általános feladatai:

Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt egyes közigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyek előkészítését és biztosítja azok végrehajtását.

Feladata, hogy az állampolgársággal, az anyakönyvezéssel, a szabálysértéssel, a földművelésüggyel, az ipari és kereskedelmi ügyekkel összefüggő igazgatási feladatok szakszerű, folyamatos teljesítését biztosítsa.

Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában.

Közreműködik az önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi, honvédelmi és polgári védelmi feladatai ellátásában.

Működteti a gyepmesteri telepet és a kutyamenhelyet.

Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében, és a közbeszerzési eljárások előkészítésében.

Kiadja a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybe vételéhez szükséges igazolást.

Ellátja a képviselői alap infrastruktúrához kötődő felhasználásával kapcsolatos teendőket.

Állategészségüggyel, növényvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladat és hatáskörök:

Az állattartó kérelmére egyedi, vagy közös marhalevelet állít ki. Elvégzi a marhalevél-kezelést. Egyedi marhalevelet állít ki minden esetben, ha az állat tartási helye egyedenként változik.

Nyilvántartást vezet a kiállított marhalevelekről, az azokra jegyzett irányítási és egyéb intézkedésekről.

Pótolja – kérelemre – az elveszett vagy megsemmisült marhalevelet. Jogosult ellenőrizni a marhalevél-kezelést.

Megszervezi a bejelentett ebek nyilvántartásával, összeírásával, veszettség elleni kötelező védőoltása és pótlása időpontjainak, helyének meghatározásával, azoknak, valamint az oltás költségeinek a helyben szokásos módon történő közzétételével, az oltás és adminisztráció személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével, az oltás költségeinek az eb tulajdonosa által az oltást megelőzően vagy a helyszínen az állatorvos részére történő megfizetésének biztosításával járó feladatokat. Felszólítja az előző évi eboltást elmulasztó eb tulajdonost – a szabálysértési eljárás megindítása mellett – a szervezet oltás befejezését követő 30 napon belül a 15 napon belüli pótlásra, valamint annak igazolására.

Ellenőrzi a termelőknél a méhek védelmére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartását.

Nyilvántartásba veszi a méhészt és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Engedélyezi az állatvásártér, állatpiac, állatkiállítás létesítésének, illetve tartásának helyét és időpontját. Nyilvántartást vezet az állattartókról és az állatállományukról.

Mint állatvédelmi hatóság kezdeményezheti az állat életének kioltását. Lakossági bejelentésre, társhatósági jelzésre kivizsgálja az állattartási körülményeket a vonatkozó jogszabály alapján.

Ellátja az állat-egészségügyi igazgatási feladatokat.

Engedélyezi – kérelemre – fa kivágását. Megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartási indokolt. Elrendelheti a kivágott, illetve eltávolított fa pótlásának kötelezettségét.

Elrendeli a helyi termelők részére a belterületen a növényvédelmi védekezést. Ellenőrzi a növényvédelmi tevékenység keretén belül a belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását.

Ellenőrzi a termelőknél a méhek védelmére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartását.

Szőlő és gyümölcs telepítését, szőlő kivágását engedélyezi.

Védekezésre kötelezheti a károsítók ellen – a zárlati károsítók kivételével – az érintett földhasználót és termelőt. Növényvédelmi szervként növényvédelmi bírságot szab ki.

Ellátja a növényvédelmi igazgatást. Ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását.

Belterületen elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. Meghatározza a parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

Ellátja a vadkár, a vadászati kár, valamint a vadban okozott kár megállapítására irányuló eljárásban a szakértő kirendelését, a vadkárbecslés időpontjának közlését.

Ebet veszélyesnek minősít az állategészségügyi szakhatóság közreműködése alapján.

Engedélyt ad veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására. Nyilvántartást vezet a veszélyes vagy veszélyesnek minősített ebről.

Állatvédelmi hatóságként engedélyt – az állategészségügyi hatóság és a természetvédelem illetékes állami szervének a szakhatósági hozzájárulásával – a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetőleg a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó állat tartására. E körben nyilvántartásba vételre és ellenőrzésre köteles.

Engedélyezi állatpanzió és állatmenhely létesítését.

Ellátja a gyepmesteri telep és a kutyamenhely felügyeletét és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

Meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében.

Nyilvántartást vezet az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról. 

Ipari, kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat és hatáskörök: 

Kiad szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolványt, a szakfordító illetőleg tolmács szakképesítéssel rendelkező büntetlen előéletű személy számára. Megtagadja a szakfordítói illetőleg tolmácsigazolvány kiadását, ha annak kiadása jogszabályba ütközik. Visszavonja a szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolványt. Nyilvántartást vezet a szakfordítói és tolmácsigazolvánnyal rendelkező személyről. Megküldi az igazolvány kiadása, illetőleg visszavonása tárgyában közölt jogerős határozatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak. 

Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára. A telepengedély visszavonásáról határoz, amennyiben a tevékenység folytatója a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak.

Nyilvántartásba veszi a vásár rendezőket, illetve piac fenntartókat.

Megtiltja a vásárrendezést, illetve a piacfenntartást a már működő vásárok, illetve piacok fenntartóinak, ha a vásárokról és piacokról szóló kormányrendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül nem kérték a nyilvántartásba vételüket.

Kereskedelmi hatóságként eljár az üzlet működési engedélyének kiadására vonatkozó hatáskörben.

Megtiltja a működési engedélyben az egyes termékek értékesítését, ha a szakhatóság az üzletkörön belül egyes termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek végzéséhez nem járul hozzá.

Megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, valamint a szórakoztató játék folytatását, a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása.

Hitelesíti a számozott oldalú vásárlók könyvét.

Bevonja az üzlet működtetésére kiadott engedélyt, ha megállapítást nyert, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, vagy a szerencsejáték szervező a játékadó fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Kereskedelmi hatóságként nyilvántartást vezet az üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról.

Kereskedelmi hatóságként bejelentés alapján, vagy hivatalból – a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén korlátozhatja az üzlet éjszakai nyitva tartását.

Ellenőrzi az egyes kereskedelmi tevékenységek folytatására vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását.

Igazolja a játékterem szezonális üzemeltetését.

Közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi – az ügyfél kérelmére – a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítására vállalkozók bejelentését.

Hitelesíti a vendégkönyvet annak használatbavételét megelőzően.

Jogosult ellenőrizni a kereskedelmi és a fizető vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolási feltételek meglétét. 

Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskörök: 

A települési önkormányzat közigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja az első fokú természetvédelmi hatóság feladatait.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol a vonatkozó jogszabály által meghatározott esetekben.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben első fokon ellátja a levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatokat.

Hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél.

Ellenőrzi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények betartását.

A természeti, illetve a nem helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével engedélyezi a nádas és más vízi növények égetését.

Előkészíti és a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét, előkészíti annak felülvizsgálatát és javaslatot tesz módosítására.

Az elhelyezett hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.

Rendszeresen ellenőrzi a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabály és hatósági előírások megtartását. 

Egyéb általános feladat és hatáskörök: 

Termőföld, tanya, zártkert értékesítésével és haszonbérletével, valamint egyéb (bíróságok, ügyészségek, közjegyző, árverezések stb.) hirdetményekkel összefüggő ügyek intézése.

Hatósági bizonyítványok, hatósági igazolások kiállítása.

Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése.

Átveszi a talált dolgot, ha a találó a találástól számított 8 nap alatt az elvesztőnek, tulajdonosnak vagy más átvételre jogosult személynek átadni nem tudja. Igazolást ad a beszolgáltatáskor a találó igénybejelentéséről. Értékesíti a talált dolgot, ha a jogosult a beszolgáltatástól számított 3 hónap alatt nem jelentkezett, és a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.

Teljes körű ügyfél tájékoztatás.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás