HuDeEn
Ön a 4287180 látogatónk

Városüzemeltetési Osztály

Városüzemeltetési Osztály Szervezeti Működési Szabályzata

vezető: Csiaki Tamás osztályvezető
Tel: 66/523-818
Fax: 66/523-840
E-mail: csiaki@bekescsaba.hu

Általános feladatai:

Elvégzi a helyi vízgazdálkodással, a közlekedéssel, hírközléssel, városgazdálkodással, parkgondozással, közművekkel, közterületek, utak használatával, kezelésével, tisztántartásával, a forgalmi rend kialakításával és megváltoztatásával kapcsolatos tervegyeztetési, szervezési, ellenőrzési és egyéb, a feladatkörébe utalt üzemeltetési feladatokat.

Előkészíti az önkormányzat kommunális igazgatással, vízrendezéssel és csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, a helyi tömegközlekedéssel, az egészséges ivóvíz, a közvilágítás biztosításával, az emberi környezet védelmével és a természetvédelemmel kapcsolatos döntéseit. Javaslatot készít az ilyen célú beruházások, felújítások végrehajtására.

Közreműködik a feladatkörét érintő; pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében, és a közbeszerzési eljárások előkészítésében.

Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő és a Polgármesteri Hivatal által használt Szent István tér 7. sz. alatti épület (Városháza) állagmegóvásáról és karbantartásáról, üzemeltetéséről, valamint figyelemmel kíséri a Szabadság tér 11-17. szám alatti, a polgármesteri hivatal elhelyezését szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát.

Feladatkörei:

Közreműködik a hatósági vízdíj, a helyi tömegközlekedési díj, az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételi díjainak megállapításában, az ezekre vonatkozó közgyűlési döntések előkészítésében.

Előkészíti a feladatkörébe tartozó egyéb rendeletek tervezetét.

Közreműködik a város ivóvízellátása, a csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, valamint a csapadékvíz elvezetése biztosításában.

Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozás, valamint a gázbekötések után fizetendő, továbbá az útépítési érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos feladatokat.

Intézi az ár- és belvízvédelmi, felszíni és talajvíz-elvezetési ügyeket.

Hozzájárulást ad ki a nyomvonalas jellegű építmények közterületi elhelyezéséhez.

Szervezi és biztosítja a közterületek hó- és csúszásmentesítését.

Szervezi a közterületek tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos tevékenységet.

Előkészíti a közszolgáltatások elvégzésére kiírandó pályázatot, és a szerződéseket.

Segíti a lakossági társulásokat és ellenőrzi a kivitelezést.

Szervezi és segíti a lakosság és a társadalmi szervezetek által kezdeményezett társadalmi munkát.

Eleget tesz valamennyi - jogszabályban előírt – az osztály hatáskörébe tartozó tevékenységére vonatkozó nyilvántartási, jelentési adatszolgáltatási kötelezettségének.

Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a nem saját beruházások lebonyolítóival, a közszolgáltatásokat végző vállalatokkal, vállalkozásokkal, szakértőkkel, szakhatóságokkal.

Gondoskodik a közterületi létesítmények gondos karbantartásáról.

Biztosítja és felügyeli a zöldterületek gondozását.

Előkészíti a helyi tömegközlekedési járművek menetrendjének jegyzői hatáskörben történő jóváhagyását

Ellátja a város energetikai feladatait.

Ellátja a szakbizottság melletti titkári teendőket a külön jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően.

Ellátja a temetők üzemeltetésével, valamint a díjmegállapítással kapcsolatos feladatokat.

Gondoskodik az állagmegóvás és karbantartás során a tűzrendészeti, vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáról.

Jegyzői döntés alapján gondoskodik a polgármesteri hivatal apparátusa részére a kulturált, szakszerű és biztonságos munkavégzés technikai feltételeiről. (bútor, telefon, irodagépek, irodaszerek...)

Ellátja a technikai berendezések üzembentartási feltételeinek, garanciális, garancián túli javításának, karbantartásának megszervezését, javítások elvégzését.

Megszervezi a működéshez szükséges tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, technikai berendezések beszerzését, tárolását, esetenkénti selejtezését, a selejt anyagok értékesítését, illetve megsemmisítését. Javaslatot tesz az általa üzemeltetett létesítmények felújítására, esetleges átalakítására, korszerűsítésre, bővítésre, és a nagy értékű eszközök beszerzésére. Előkészíti a hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerezéseit.

Gondoskodik a kis értékű tárgyi eszközök, anyagok előírás szerinti nyilvántartásáról, a készletgazdálkodás rendjének megszervezéséről, bizonylatolásának ellátásáról.

Az Osztály feladataival összefüggő éves költségvetési előirányzatok kialakításához adategyeztetést, adatszolgáltatást és igényfelmérést végez.

Gondoskodik a Városházán, illetve a kijelölt helyszínen megrendezésre kerülő, a hivatal működésével összefüggő országos és városi rendezvények, ülések, értekezletek, ünnepek technikai feltételeinek biztosításáról, a díszteremben és a Mokos teremben történő valamennyi rendezvény előzetes bejelentés alapján történő nyilvántartásáról.

Javaslatot tesz az Osztály tevékenységébe tartozó szolgáltatások díjára, annak emelésére, módosítására a jegyző részére. Kidolgozza ezek szabályozását.

Ellátja a telefonközpont és csatlakozó berendezései működtetésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti és folyamatosan aktualizálja a Polgármesteri Hivatal telefonkönyvét.

Gondoskodik a családi rendezvények megszervezéséről és lebonyolításáról.

Ellátja a hivatali mobiltelefonnal kapcsolatos ügyintézést, karbantartást és telefonköltségek számlázását.

Ellátja polgári védelmi raktárosi és a házfelügyelői feladatokat.

Biztosítja a hivatal ebédlőjében történő büfé és étkeztetés működtetését.

Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében és a közbeszerzési eljárások előkészítésében.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás