HuDeEn
Ön a 3843362 látogatónk

A-Z összes ügy

Szociális és egészségügyi ügyek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociálpolitikai Osztály

Szociális és Egészségügyi Csoport

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám alatti irodaépület

Telefon: (66) 523-838 Telefax: (66) 523-839

Információ: (66) 523-838

A Szociálpolitikai Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.30–12.00; - 12.30–17.00
Kedd: szünetel - szünetel
Szerda: 8.30–12.00; - 12.30–16.00
Csütörtök: 8.30–12.00 - szünetel
Péntek: 8.30–12.00 - szünetel

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt a Szociálpolitikai Osztályon. Az osztály európai szellemű, ügyfélközpontú munkájával nyújt segítséget ügyeinek intézéséhez. A továbbiakban megismerheti az osztály feladatköreit, ellátásait, azok igénybevételének feltételeit és az igénylés dokumentumait.

A Szociálpolitikai Osztály a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat az alábbi jogszabályok alapján nyújtja:

  1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  2. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
  3. 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
  4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról
  5. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  6. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
  8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati
    rendelete a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról
  9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2014.(XII. 4.) önkormányzati rendelete a Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról
  10. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A Szociálpolitikai Osztály fenti jogszabályok alapján ellátja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos alábbi feladatokat:

  • települési lakhatási támogatás
  • köztemetés
  • települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás
  • települési adósságcsökkentési támogatás
  • gyermekek védőoltása
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • tanévkezdési támogatás
  • felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj
  • rendkívüli települési támogatás
  • csaba baba életkezdési támogatás

A fentieken túl egyéb törvények és rendeletek értelmében:

  • lakásügyek (szociális bérlakások, ifjúsági garzonok)
  • szociális szolgáltatás-tervezési koncepció készítése

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati bérlakások bérletével összefüggő ügyek:

  • önkormányzati tulajdonú lakások bérletével összefüggő ügyek,
  • bérlakások nyilvántartása,
  • önkormányzati tulajdonú lakások esetén a tartási szerződések jóváhagyása, ellenőrzése

A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 51/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet alapján az első lakástulajdon megszerzéséhez adható kamatmentes kölcsön támogatással összefüggő ügyek:

  • a pályázat kiírása, a pályázatok döntésre történő előkészítése,
  • a szerződések előkészítése,
  • az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsön biztosítására bejegyzett terhek másik ingatlanra való átjegyeztetése,
  • a bejegyzett terhek rangsorának megváltoztatása,
  • az ingatlanra további terhek bejegyzéséhez való hozzájárulás,
  • a bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlése.

A Szociálpolitikai Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport dolgozói:
Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető, II. em. 19. iroda 66/523-820
Uhrin Nándorné csoportvezető, II. em. 24. iroda 66/523-837
Mucsi Péter szociális ügyintéző, fszt. 10. iroda 66/523-838
Farkas Hajnalka bizottsági titkár, II. em. 20. iroda 66/452-252/4027
Szekeres Edit szociális ügyintéző, II. em. 17. iroda 66/452-252/4018
Laurinyecz Pálné szociális ügyintéző, II. em. 17. iroda 66/452-252/4017
Paulóné Lakatos Ibolya szociális ügyintéző, II. em. 18. iroda 66/452-252/4022
Kovács Andrásné lakásügyi ügyintéző, II. em. 23. iroda 66/452-252/4001
Gulácsi Norbert lakásügyi ügyintéző, II. em. 23. iroda 66/452-252/4212
Boldog Márta szociális ügyintéző, II. em. 25. iroda 66/452-252/4014
Szebegyinszkiné Uhrin Mária szociális ügyintéző, II. em. 25. iroda 66/452-252/4240
Kissné Horváth Krisztina egészségügyi ügyintéző, II. em. 26. iroda 66/452-252/4034
Köles-Varga Edina szociálpolitikai ügyintéző, II. em. 26. iroda 66/452-252/4112


Általános tudnivalók

Az ellátást kérelmezheti Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, valamint a bevándorlási engedéllyel, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személy és a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá hontalan személy.

A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplő személyi és lakcímadatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni.

A kérelmező és családja – lakásfenntartási támogatás esetében a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

  • a havonta mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást;
  • a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló (nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott) igazolást a megállapított ellátás összegéről, a január hónapban benyújtott lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj átvállalása és közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez a január havi ellátás összegéről szóló igazolásokat;
  • egyéb keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást, valamint a kérelem benyújtását megelőző tizenkettő nettó jövedelemről tett írásbeli nyilatkozatot;
  • a meglévő, alkalmi munkavállalói könyv, illetve őstermelői igazolvány másolatát;
  • a kérelmező családjában (háztartásában) élő, 18. életévét betöltött gyermeke(i) iskolalátogatási igazolását;
  • elvált vagy házastársától külön élő kérelmező esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló nyilatkozatot, igazolást

Nem állapítható meg ellátás, ha a kérelmező és a háztartásában együtt élő személy vagyonnal rendelkezik:

Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik az az ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás