HuDeEn
Ön a 4282777 látogatónk

Oktatási,Közművelődési és Sport Osztály

 Osztályvezető:Túriné Kovács Márta  Telefon: 66/  523-819
 email: turine@bekescsaba.hu

Az osztály általános feladatai:

Előkészíti a helyi önkormányzatokról szóló, és az ágazati törvényekben rögzített, a közoktatással, közművelődéssel, ifjúsággal és a testkultúrával összefüggő települési önkormányzati feladatok ellátásához szükséges közgyűlési, bizottsági, polgármesteri (alpolgármesteri) döntéseket, segíti végrehajtásukat, ellenőrzi a döntések végrehajtását.

Részt vesz az önkormányzat közoktatási, közművelődési, sport és ifjúsági koncepcióinak előkészítésében, valamint helyi rendeleteinek kidolgozásában, a szükséges módosítások döntésre való előterjesztésében.

Részt vesz a jegyző hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátásában;

Részt vesz a szabályzók szerinti működés megszervezésében.

Előkészíti az intézmények alapítására, megszüntetésére, összevonására, feladatellátására, tevékenységi köre módosítására, nevének megválasztására, illetve megváltoztatására vonatkozó döntéseket.

Előkészíti az önkormányzat által működtetett intézmények vezetőinek megbízásával, a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő, továbbá a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket.

Előkészíti a szakmai kitüntetési javaslatokat, jutalmazásokat.

Szakmai segítséget nyújt az oktatást, közművelődést, sportot, valamint az ifjúsági feladatellátást érintő önkormányzati költségvetés összeállításához, a szükséges változtatási javaslatok kidolgozásához.

Kapcsolatot tart az ágazati szakszervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, koordinációs tevékenységet végez az ágazat dolgozóit érintő ügyekben.

Közreműködik az intézményfenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

Részt vesz az intézmények törvényes működése biztosítása érdekében szükséges fenntartói feladatok ellátásában.

Segíti a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és jogszabályokban rögzített jogok és kötelezettségek megismerését, megismertetését, figyelemmel kíséri gyakorlati érvényesülésüket.

Kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi felelősökkel, a diákönkormányzatokat segítő pedagógusokkal, a diákönkormányzatokkal, a hivatali, egyházi, valamint civil szervezetekkel.

Részt vesz az osztály, illetve a hozzátartozó feladatellátás minőségét, színvonalát, a szolgáltatás körét javító pályázatok, közbeszerzési eljárások előkészítésében, kezdeményezi a fejlesztéseket és felújításokat.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás