HuDeEn
Ön a 3838842 látogatónk

Szociális és Egészségügyi Csoport

csoportvezető, osztályvezető-helyettes: Uhrin Nándorné

Telefon: 66/523-837

A csoport tevékenységi köre, főbb feladatai:

1. szociális területen:

-Ellátja a szociális rászorultságtól függő alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos feladatokat:

a) időskorúak járadéka,

b) aktív korúak ellátása

c) lakásfenntartási támogatás,

d) szemétszállítási díj átvállalása,

e) átmeneti segély,

f) temetési segély,

g) köztemetés,

h) közgyógyellátás,

i) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

j) adósságkezelési szolgáltatás.

-Felülvizsgálja a rendszeres pénzellátásokat. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás esetén azt megszünteti, és gondoskodik a jogosulatlanul átvett ellátás visszatérítéséről.

-Határoz a hadigondozottá nyilvánításról, megállapítja, megszünteti a hadigondozottak pénzellátását.

-Ellátja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásával kapcsolatos feladatokat.

-Eljár az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok törlesztési kötelezettségének felfüggesztése iránti ügyekben.

-A személyes gondoskodás - szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások -területén előkészíti

a) a szociális törvény szerinti ellátási kötelezettségek teljesítését,

b) a szolgáltató, illetve az intézmény szakmai feladataival és működési feltételeivel kapcsolatos fenntartói döntéseket,

c) az ellátási szerződések megkötését,

d) a szolgáltatástervezési koncepció elfogadását, felülvizsgálatát, és aktualizálását.

-Együttműködik

a) a személyes gondoskodásban feladatot ellátó kistérségi, megyei és regionális szervezetekkel, intézményekkel,

b) a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a gyámügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezetekkel, intézményekkel,

c) a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központjával,

d) a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével,

e) a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályával

f) egyéb hivatalokkal,

g) civil szervezetekkel.

-Saját feladatkörében előkészíti a szakbizottság elé kerülő előterjesztéseket, és közreműködik a döntések végrehajtásában.

-Környezettanulmányt készít saját feladatkörében és a társhatóságok megkeresésére.

-Intézi a lakásügyekkel kapcsolatban:

a) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletével összefüggő ügyeket,

b) a lakáscélú kamatmentes kölcsön nyújtására vonatkozó szerződések előkészítését,

c) a bérlakások nyilvántartását,

d) az önkormányzati tulajdonú lakások esetén a tartási szerződések jóváhagyását, ellenőrzését,

e) a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

-Előkészíti a helyi szociálpolitikai kerekasztal üléseit és ellátja a titkársági teendőket. Képviseli a helyi szociálpolitikai kerekasztalt a Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács ülésein.

2. egészségügyi területen

-A közgyűlés által elfogadott hosszú távú stratégiai terv alapján gondoskodik a városban folyó egészségfejlesztési tevékenység összehangolásáról, a lakosság, a civil szervezetek és az intézmények aktivizálásáról, a programok lebonyolításáról. Ennek során szakmai segítséget és támogatást nyújt a Városi Egészségfejlesztési Terv célkitűzéseivel összhangban álló önálló intézményi és civil kezdeményezésekhez. Gondoskodik az Egészségmegőrzési Alap célszerű felhasználásáról. Koordinatív tevékenységéről és annak eredményességéről évente a szakbizottságnak beszámol.

-Előkészíti az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntéseket, figyelemmel kíséri azok végrehajtását és az intézmény működését. Ennek során vizsgálhatja az intézményvezetés intézkedéseinek gazdaságossági, eredményességi, célszerűségi és törvényességi hatásait, azokról véleményt nyilváníthat, illetőleg - az előterjesztői jogosultság figyelembe vétele mellett – javaslattal élhet az önkormányzat és szervei felé.

-Koordinatív szerepet játszik a területi ellátási kötelezettség alapján érintett önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, az egészségügyi és más ágazati intézmények, a civil szervezetek és a lakosság egészségügyi ellátásával kapcsolatos kérdéseiben. Figyelemmel kíséri a területi ellátási kötelezettség alapján érintett lakosságnak és a területen működő intézményeknek az egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményét. Panasz esetén köteles annak jogosságát és indokoltságát kivizsgálni, illetve a hatáskörrel és az illetékességgel rendelkező szerv részére továbbítani, valamint a szükséges korrekciós intézkedéseket megtenni.

-Előkészíti a város egészségügyi ellátásának helyzetével, a fejlesztés lehetőségével, az egészségügyi intézmények fejlesztésével, feladataik végrehajtásával, az egészségvédelemmel, az egészségvédelmi propagandával kapcsolatos közgyűlési, bizottsági döntéseket, gondoskodik ezek végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről.

-Előkészíti az egészségügyi ágazatot érintő bevételi-kiadási tervet az önkormányzat költségvetéséhez, figyelemmel kíséri az időarányos teljesítést, kidolgozza a szükséges változtatási javaslatokat.

-Előkészíti a vállalkozó orvosokkal kötendő feladatvállalási és a rendelő használatba vételére vonatkozó szerződést, ennek szükség szerinti módosítását, és figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

-Figyelemmel kíséri a háziorvosi és fogorvosi körzetek változásait. Javaslatot tesz a körzethatárok módosítására, esetlegesen új körzetek kialakítására és a körzethatárok változásainak rendeletben való aktualizálására.

-Külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik az egészségügyi intézmények vezetői kinevezésének előkészítésében.

-Dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről.

-Megállapítja a 2 éven aluli gyermekek C szerocsoportú meningococcus baktérium elleni, a 15. életévüket betöltött, de a 16. életévüket még el nem ért gyermekek A, C, W-135, és Y szerocsoportú Neisseria meningitidis által okozott invazív meningococcus-betegség elleni és a 13-17 éves lánygyermekek humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatását.

-Környezettanulmányt készít saját feladatkörében és a társhatóságok megkeresésére.

-Előkészíti a kitüntetési javaslatokat, jutalmazásokat az egészségügyi szakterületet érintő ügyekben.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás