HuDeEn
Ön a 4104375 látogatónk

Pályázati hírek/közbeszerzés

2017. március 31.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő civil közösségek 2017. évi támogatására.

A pályázat célja:

Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje:                          2017. április 30.

Támogatási időszak:                                                2017. április 1. – 2017. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje:   2017. májusi bizottsági ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

„A” kategória: Civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-A/2017.)

A pályázati keretösszeg:                                           3.000.000, - Ft

„B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-B/2017.)

A pályázati keretösszeg:                                           1.070.000, - Ft

Pályázók köre:

Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség („A” kategória) vagy nemzetiségi civil szervezet/közösség („B” kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Támogatás igényelhető:

-       Működési költségekre (pl. önkéntes munka költségei, nonprofit képzéseken, szervezetfejlesztésen való részvétel, szervezeti fenntarthatósággal kapcsolatos költségek, eszközbeszerzések, adminisztrációs és kommunikációs költségek).

-       A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok:

-       amelyek a teljes költség 50%-ánál kevesebb támogatást igényelnek,

-       széles réteget megszólító tevékenységek, a békéscsabai lakosságnak szóló programok,

-       civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programok, rendezvények.

Pályázati feltételek mindkét kategóriában:

-       Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap benyújtása a kötelező mellékletekkel.

-       Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.

-       Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. (Amennyiben a pályázó szervezet vagy közösség a BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága mindkét kategóriájában pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.)

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

  • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
  • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
  • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3] (a köztartozás mentességről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a pályázónak. Igazolást benyújtani kizárólag nyertes pályázat esetén a szerződéskötést megelőzően kell.)

–        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)

–        A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]

–        Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

–        A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

–        Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2016. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

–        A civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött, vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel együtt)

az alábbi címre kell   beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.

 

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót!

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól telefonon a 06-66/523-800/2471 melléken, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap Hírek/Civil hírek/Pályázati hírek oldaláról.

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50. § (3) bek.

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §

<
+
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconPÁLYÁZATI_URLAP_civil_.doc (567 KByte)

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás