HuDeEn
Ön a 4111039 látogatónk

Pályázati hírek/közbeszerzés

2017. április 07.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2017. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

A pályázat célja:

Értékközpontú és értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a 6-29 év közötti gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán működő gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.

Egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, ami szolgálja szabadidő-eltöltésüket, társadalmi beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket, valamint lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

 

Pályázati keretösszeg:                                                1.500.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje:                      2017. április 18. 12.00

A pályázatok elbírálásának várható határideje:    2017. április 26.

A pályázat megvalósulásának határideje:              2017. március 1. – 2018. február 28.

 

Pályázati témakörÖK:

„A” kategória

Pályázók köre:          Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok, és kollégiumi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: Tanítási órán kívül eső szabadidős tevékenységek (közösségfejlesztő programok, programsorozatok, tréningek, képzések, diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő tevékenységek:

-          Közösségfejlesztő programok, amelyek az iskolai DÖK kezdeményezésére és szervezésével valósulnak meg tanítási időn kívül, tanítási szünetekben, hétvégéken, esti vagy éjszakai programként.

-          Képzés, szervezetfejlesztés.

„B” kategória

Pályázók köre:          Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek

Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő szempontok:

–        a programok megvalósításában a fiatalok aktív szerepet játszanak,

–        a rendezvény a fiatalok nagy tömegét mozdítja meg,

–        pályázat benyújtói öntevékeny, önszerveződő ifjúsági közösségek,

–        rendszeresen végzett tevékenységre pályáznak (pl. havonta).

 

„C” kategória

Pályázók köre:          Békéscsabán élő és/vagy tanuló 14-29 éves korosztály fiataljai, akik egyénileg szeretnék képezni magukat.

Támogatható tevékenység: olyan képzéseken való részvétel, amelyen a fiatal az egyéni érdeklődési körének megfelelően fejlődni tud, alkalmi tréningeken, workshopokon, előadásokon vesz részt. A pályázatból a képzés díja és útiköltség számolható el.

A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni, amely a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) is igényelhető, illetve a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthető.

 

Pályázati feltételek:

–        Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.

–        Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.

–        A pályázó szervezetek csak egy, a többcélú oktatási intézmények intézményegységenként egy, a Csabagyöngye Kulturális Központ telephelyenként egy-egy pályázatot nyújthat be.

–        Amennyiben a szervezet a közművelődési és az ifjúsági pályázatra azonos programmal, céllal pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.

–        A tanulmányi kirándulások és iskolai szakkörök nem részesülnek támogatásban.

–        A pályázaton elnyert támogatás nem használható fel: élelmiszer- és italvásárlásra, étel-, italfogyasztásra, vendéglátásra, útiköltség kifizetésre, kivéve táborok esetében.

 

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

  • amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,1
  • amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek,2
  • amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.3

–        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)

–        A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.4

–        Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

–        A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

–        Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2016. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

 

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.
A KIOS Bizottság a döntési eljárásban elsősorban a célkorosztálynak szóló programokat, rendezvényeket preferálja.

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Buzder Brigitta ifjúsági referenstől telefonon a 66/523-800/2513 melléken, vagy a buzder@bekescsaba.hu e-mail címen. 

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

<
+
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconBESZÁMOLÓ_URLAP.doc (56 KByte)

iconPÁLYÁZATI_URLAP.doc (578 KByte)

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás