HuDeEn
Ön a 4282789 látogatónk

Pályázati hírek/közbeszerzés

2017. október 26.
Pályázati felhívás
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Meghirdetett munkahely:

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda, 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 15.

óvodavezető

A munkáltató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Képesítési és egyéb feltételek:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontjának megfelelés, büntetlen előélet és cselekvőképesség; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:

Állás elfoglalásának ideje: 2018. május 1.

A vezetői megbízás 5 évre, 2023. július 31. napjáig szól, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése figyelembevételével.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Benyújtás határideje: 2017. december 4.

Elbírálás határideje: 2018. április 30.

Elbírálás rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

Pályázathoz csatolandó jogszabály szerinti mellékletek:

-   szakmai önéletrajz,

-   intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

-   oklevélmásolatok,

-   szakmai gyakorlat igazolása,

-   nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

-   nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Közzététel várható időpontja a KSZK honlapon: 2017. november.

A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezését (óvodavezető).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túriné Kovács Márta osztályvezető nyújt a 66/523-819-es telefonszámon.

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás