HuDeEn
Ön a 4284108 látogatónk

Hírek

2017. március 20.
A Munkácsy Mihály Múzeum pályázatot hirdet
restaurátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Restaurálás, a múzeum gyűjteményében levő műtárgyak folyamatos felügyelete, állagmegóvása. Részvétel régészeti ásatásokon és kiállítások rendezésében, restaurálással kapcsolatos tudományos publikáció készítése, részvétel a múzeum tudományos és közművelődési tevékenységében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

−  a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

−  egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett – az ellátandó feladat jellegének megfelelő – szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés vagy 3 éves múzeumi gyakorlat,

−  felhasználói szintű számítógép ismeret,

−  az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv. 94. §-ának.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat eredményes lezárását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Medgyesi Pál igazgató-helyettes (tel: +36 66/323-377, e-mail: medgyesi@bmmi.hu)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: restaurátor.

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. április 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu, www.munkacsy.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a http://www.munkacsy.hu honlapon található.

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás