HuDeEn
Ön a 4287198 látogatónk

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság

(5 fő képviselő + 4 fő nem képviselő tag)

Titkár:

Szabóné Ádám Erika

tel: 66/452-252/2471, 20/9428584

E-mail: adam@bekescsaba.hu

 

Elnök:

Bíró Csaba

 

Képviselő tagok:

Dr. Fábián Ágnes

Bíró János

Takács Péter

Fülöp Csaba

 

Nem képviselő tagok:

Szente Béla

Futaki Sándor

Csicsely Tamás

Körömi János Géza

A bizottság feladatkörei:    

A bizottságok általános feladatköre 

31. §

A bizottság:

a)         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b)         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c)         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

d)        szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e)         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f)         előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g)         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h)         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben,

i)          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j)          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k)         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket,

l)          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

  Közművelődési,  Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság részletes feladatai: 

1.         Előkészíti, illetve véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési feladatellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket, koncepciókat, rendelettervezeteket, e feladatkörök támogatási rendszerét.

2.         Kezdeményezi vagy véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési önkormányzati intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására vonatkozó előterjesztéseket. Véleményezi az intézmények alapító okiratának módosítását, azok névhasználatát.

3.         Javaslatot tesz az intézmények magasabb vezetői munkakörei betöltésére kiírandó pályázat feltételeire. Meghallgatja a pályázókat, véleményezi a pályázatokat és közművelődési intézmények esetén ellátja a szakmai bizottsági feladatokat.

4.         Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési létesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati beruházások és azok támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.

5.         Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását, véleményezi az intézmények által készített és önrész biztosítását igénylő pályázatokat és javaslatot tesz az önrész biztosítására.

6.         Értékeli a helyi kitüntetésekre beérkezett javaslatokat, kezdeményezi a nem helyi kitüntetésekre történő felterjesztést.

7.         Kapcsolatot tart az ágazathoz kapcsolódó civil szervezetekkel és diákönkormányzatokkal, segítséget nyújt működési feltételeik megteremtéséhez, javaslatot tesz meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását szolgáló közművelődési megállapodás megkötésére.

8.         Véleményezi az ágazat területén működő közalapítványok alapító okiratainak módosítását, az éves beszámolókat.

9.         Véleményezi a költségvetésben szereplő oktatási, közművelődési és sport felújítási és fejlesztési előirányzatok felhasználását.

10.       Véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását, javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására.

11.       Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások értékesítését.

12.       Javaslatot tesz a közösségi színtér, illetve közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti intézmény használatának szabályaira, működésének módjára, valamint a közművelődési, közgyűjteményi intézmény feladataira.

13.       Javaslatot tesz a nem helyi önkormányzat, nem állami szerv, illetve állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési  intézménnyel történő, valamint pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény vonatkozásában történő megállapodások megkötésére.

14.       Véleményezi az önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények működtetését érintő oktatásszakmai döntéseket.

15.       Véleményezi a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetői kinevezését.

16.       Évente egy alkalommal beszámoltatja a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetőjét a köznevelési intézmények működtetésének helyzetéről.

17.       Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének kinevezése vonatkozásában [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 68. § (1)].

18.       Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ döntése vagy véleményének kialakítása előtt az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, önkormányzati működtetésű köznevelési intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása, nevének megállapítása, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása vonatkozásában [Köznev. tv . 83. § (4)].

19.       Kialakítja álláspontját a kormányhivatal által meghatározott iskolai felvételi körzetek, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete vonatkozásában [Köznev. tv. 50. § (8), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1)].

20.       Véleményezi a Sportkoncepciót.

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás