HuDeEn
Ön a 4288508 látogatónk

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény neve, székhelye:

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális (továbbiakban: intézmény)

5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

Telefon: 540-394, 540-396, 540-415

Fax: 540-399

E-mail: eszibcs@ t-online.hu

Bankszámlaszám: OTP 117330031-15345266

Adószám: 15345266-2-04

KSH jelzőszám: 15345266.8531.322.04

 

Telephelyek megnevezése, működési engedélyek érvényessége:

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény integrált szervezeti formában működik. Az intézmény 18 telephelyen látja el szolgáltatásait. Kihasználva az épületek adottságait, földrajzi elhelyezkedésüket és a területen jelentkező lakossági szükségletet, egy-egy telephely többféle szolgáltatást is nyújt.

Telephely megnevezése, telefonszáma, helyrajzi száma, működési engedélyének érvényessége:

 1. Ady Endre Utcai Idősek Otthona Békéscsaba, Ady Endre u. 06-66-30-34, 06-66-540-380, Békéscsaba: 1245. határozatlan idejű
 2. Csaba Utcai Idősek Otthona Békéscsaba, Csaba u. 3. 06-66-322-770, Békéscsaba: 3813. 2012. december 31-ig.
 3. Bankó András Utcai Idősek Otthona, Békéscsaba, Bankó A. u. 44. 06-66-328-151, Békéscsaba: 976, 2012. december 31-ig.
 4. Bartók Béla Úti Idősek Otthona, Békéscsaba, Bartók B. út 12. 06-66-449-621, Békéscsaba: 2898, 2899, 2012. december 31-ig.
 5. 4-es Honvéd Utcai Időskorúak Gondozóháza, Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2.06-66-327-722, Békéscsaba: 2558, 2012. december 31-ig.
 6. Orosházi Úti Időskorúak Gondozóháza, Békéscsaba, Orosházi út 94-96. 06-66-441-188, Békéscsaba: 10308, 2012. december 31-ig.
 7. Urszinyi Andor Utcai Időskorúak Gondozóháza,Békéscsaba, Urszinyi A. u. 2, 06-66-328-874, Békéscsaba: 3950, 2012. december 31-ig.
 8. 4-es Honvéd Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2, 06-66-327-722, Békéscsaba: 2558, határozatlan idejű
 9. Orosházi Úti Idősek Klubja, Békéscsaba, Orosházi út 94-96, 06-66-441-188, Békéscsaba: 10308, határozatlan idejű
 10. Csaba Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Csaba u. 3, 06-66-454-501, Békéscsaba: 3813, határozatlan idejű
 11. Deák Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Deák u. 3, 06-66-325-428, Békéscsaba: 220, határozatlan idejű
 12. Sarkantyú Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Sarkantyú u. 2, 06-66-325-153, Békéscsaba: 4303/A/1, határozatlan idejű
 13. Kossuth Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Kossuth u. 2, 06-66-431-285, Békéscsaba: 11531, határozatlan idejű
 14. Kazinczy Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1, 06-66-328-401, Békéscsaba: 3226, határozatlan idejű
 15. Mokry Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Mokry u. 14, 06-66-323-461, Békéscsaba: 5101, határozatlan idejű
 16. Jázmin Utcai Idősek Klubja, Békéscsaba, Jázmin u. 1, 06-66-433-270, Békéscsaba: 18001, határozatlan idejű
 17. Fövenyes Utcai Idősek Klubja Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a, 06-66-459-344, Békéscsaba: 1731, határozatlan idejű
 18. Csabaszabadi Telephely Csabaszabadi, Apácai u. 2, 06-66-248-049, Csabaszabadi: 098/9, határozatlan idejű
 19. Dobozi Idősek Klubja, Doboz, Ady Endre u. 9, 06-66-268-171, Doboz: 4, határozatlan idejű
 20. Kétsopronyi Idősek Klubja Kétsoprony, Ady Endre u. 5, 06-66-246-387, Kétsoprony: 27, határozatlan idejű
 21. Telekgerendási Idősek Klubja, Telekgerendás Dózsa u. 11, 06-66-482-385, Telekgerendás: 23/2, határozatlan idejű

Falugondnoki szolgáltatás: határozatlan időre

Szenvedélybetegek nappali intézménye: határozatlan időre

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: határozatlan időre

Támogató szolgálat : 2011. december 31-ig.

 

Alaptevékenysége:

a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása:

 • falu – és tanyagondnoki szolgáltatás
 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • támogató szolgáltatás
 • nappali ellátás
 • szenvedélybetegek nappali ellátás

b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése:

 • ápolást, gondozást nyújtó intézmények:
 • idősek otthonai
 • szenvedélybetegek otthona
 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
 • időskorúak gondozóházai

Alapító szerv neve:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

 

Alapító okirat száma:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa 6./2007. (III 28.) KTT. sz. határozatával elfogadva

 módosítva a 61/2007. (XII.04) sz. KTT határozatával

                           3/2008. (I.29.) sz. KTT. határozatával

           

Működési területe:

    - Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe

    - Csabaszabadi Község közigazgatási területe

    - Doboz Nagyközség közigazgatási területe

    - Kétsoprony Község közigazgatási területe

    - Telekgeredás Község közigazgatási területe

 

Az intézmény fenntartója:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

Az intézmény felügyeleti szerve:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

 

Gazdálkodási jogköre:

Önálló költségvetési szerv

    Szakfeladat száma:

            Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás: 853-170

            Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: 853-181

            Házi segítségnyújtás: 853-233

            Szociális étkeztetés: 853-255

            Nappali szociális ellátás: 853-266

            Egyéb szociális szolgáltatás: 853-288

            Falu és tanyagondnoki szolgáltatás: 853-288

            Egyéb szociális és gyermekjólét: 853-244

 

Az intézmény bélyegzői:

Kör és hosszú bélyegző.

A körbélyegző tartalmazza a fenntartó és az intézmény nevét, székhelyét.

A hosszú bélyegző az intézmény nevén és a székhelyén kívül tartalmazza az intézmény bankszámlaszámát és adószámát.

 

Az intézmény igazgatójának jogállása:

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatóját Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozott időre 2011.03.31-ig bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

 

Az intézmény dolgozóinak jogállása:

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.

 

Az intézmény feladatai:

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény idősek és szociálisan rászorulók alap és szakosított ellátását végzi. A feladatokat jelen SZMSZ-ben, az Szt.-ben és annak módosításaiban előírtak szerint szervezi meg.

Falu– és tanyagondnoki szolgáltatás feladata a külterületi és a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, az ellátást igénybevevő részére diétás étkezést kell biztosítani.

Házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját, környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak:

   - a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

   - a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

   - szükség esetén további az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe

     tartozó ellátás kezdeményezését.

Támogató szolgálat feladata- különösen a személyi segítő szolgálat – segítséget nyújtani a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való részvételhez, az önálló munkavégzéshez, szolgáltatások igénybevételéhez, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásához.

Nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. Ha az ellátást igénybevevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. Biztosítani kell az intézmény működéséhez elengedhetetlen tárgyi feltételeket, az általános működési feltételeket, az általános személyi feltételeket, az általános szakmai feltételeket.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi, szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.

Szenvedélybetegek nappali intézmény célja: a szenvedélybetegek társadalmi, közösségi integrációja, illetve reintegrációja, ártalomcsökkentés, prevenció. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít a szolgáltatást igénybe vevők aktív és felelős részvételére, valamint a természetes erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. 

 

 


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás