HuDeEn
Ön a 4112999 látogatónk

Óvodák

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!

Amint az Önök előtt is ismeretes, változások álltak be a városunkban eddig önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények fenntartói jogállásában. Ez a szülők és gyermekeik számára talán nem is észlelhető, de ez így helyes: azt szeretnénk, ha a város és környék tanulói továbbra is jól éreznék magukat az iskolákban, továbbra is ugyanúgy választanák a Békéscsabán lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt továbbműködő általános - és középiskolákat, mint az előző években. Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban lakók a városi honlapon keresztül általános információkhoz jussanak a továbbiakban is, a részletesebb tájékoztatás érdekében  elérhetőséget biztosítva, szükség esetén kapcsolatot teremtve az intézményvezetőkkel, és a fenntartójukkal.

                                                                                                   Kiss Tibor alpolgármester

Az általános és középiskolák területi irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozik.

Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Tel.  66/530-230

 

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Cím: Békéscsaba,Pásztor u. 17. 

Telefon: 66 /647-237

Igazgató: Uhljár Erik

 

Óvodai körzetek

A szöveges körzetmeghatározás tájékoztató jellegű. A részletes kereséséhez kérjük a térkép használatát.

 

 KÖZLEMÉNY A 2017-2018. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje, helye:

 

                                                                                2017. április 10. (hétfő) 8.00-18.00 óra,

                                                                                2017. április 11. (kedd) 8.00-18.00 óra,

                                                                

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezőmegyeren, Gerlán, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium óvodájában az óvoda épülete.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

 A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2017/2018. nevelési év során (2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák menüpont). Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2017. május 8-án, 10-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen, vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetők:

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

 

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján,a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/oktatás/óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy, ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

 

                                                                              

iconÓvoda__muködési_rend.doc (98 KByte)

iconRegisztrációs_LAP2017.doc (40 KByte)

iconÓvoda_körzetek_2017_térkép.pdf (3774 KByte)

iconÓvodakörzetek_2017_lista__1_.pdf (753 KByte)

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

5600 Békéscsaba, Lenkey u.12.,Hajnal u.12.
Vezető: Szegfű Ferencné

Telefon: 66/321-745,66/637-382
E-mail: lenkeyovi@t-online.hu

Honlap: Az óvodahonlapjának elkészítése folyamatban van.

Körzethatárok: Berényi út páratlan – Békési út páros oldala. Élővíz csatorna, Kisrét 1-314-ig által határolt terület, Berényi út páros és a Szarvasi út páratlan oldala által határolt terület, a Szarvasi út a Berényi út és a régi Szarvasi út (2-14. és 1-11.) által határolt terület. 


Telephely Óvoda

Az óvoda címe: 5600 Békéscsaba, Hajnal utca 12.   
Tel.száma: 328-296, 637-376, e-mail: hajnalovi@t-online.hu
Az óvoda vezetője: Szegfű Ferencné, Gabriella

 Az 1962-ben létrehozott intézmény családias környezetben, három csoporttal működik. Hat óvodapedagógus, és a fejlesztőpedagógus mellett szakképzett dolgozók segítik az oktató-nevelő munkát. 

A polgári jellegű, belül teljesen felújított épületben, természetes anyagokból készült berendezési tárgyakkal, sok játékkal, meleg színekkel, sok szeretettel várjuk a kisgyermekeket. Az óvoda ünnepei, rendezvényei: Télapó, farsang – jelmez biztosításával -, vidám gyermeknapok, családi sportnap

Az óvoda-iskola program elősegíti a gyerekek zökkenőmentes beilleszkedését az iskolai életbe.

 Micimackó csoport                        Csibe csoport                                                  Katica csoport

Játszóudvarunkat népi fafaragó művész által készített fajátékokkal alakítottuk ki. Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, a családi házas környékről jövő gyermekek számára természetes az állatok és növényekről való gondoskodás. Tagja vagyunk a „Madárbarát kert" egyesületnek, minden évben megünnepeljük a Föld napját (ápr.22.) melyre a közvetlen környezetünk megújításával készülünk. Sok időt töltünk a szabadban, nyáron árnyékolókkal, vízfüggönnyel védekezünk a meleg és a káros napsugárzás ellen.

 Tornatermünk az Ayres torna eszközeivel felszerelt.

 Szolgáltatásaink

·        Utazó logopédia szolgálat

·        Az Esély Pedagógiai Intézet munkatársainak közreműködésével, helyet biztosítunk egyéni fejlesztésnek

 Óvodán kívüli programjaink, tevékenységünk:
úszásoktatás a Szigligeti u. Óvoda tanmedencéjében,
a Napsugár Bábszínház- és az Ifjúsági Ház gyermekműsorainak látogatása,
aktív részvétel a szomszédos Meseház kézműves rendezvényein
tanévenként, állatkerti kirándulások szervezése

  hajnal_ovi1.JPG hajnal_ovi2.jpg


Székhely Óvoda Óvoda 

Címe: Békéscsaba, Lenkey J. u. 12.
Telefon: 66/324-462, 66/637-379,
E-mail cím: lenkeyovi@t-online.hu
Az óvoda vezetője: Szegfű Ferencné

A Lenkey J. Utcai Óvoda 1931-ben eredetileg is óvodának épült. A város legrégebbi óvodája, de 2005-ben teljes körű felújításon esett át. Az intézmény a város zajától kissé távolabb, családi házak környezetében található.

Nagy, zárt belső udvarunk jó lehetőséget biztosít a gyerekek szabad mozgásának, edzésének. 

Belső tereinket, csoportszobáinkat korszerűen, természetes anyagokkal alakítottuk gyerekbarát, meleg környezetté. 

Három csoportban azonos életkorú gyerekekkel indítunk csoportokat, felmenő rendszerben. Lehetőség szerint 3 évig ugyanaz az óvodapedagógus páros viszi végig a 3 évesen kiscsoportba belépő gyerekeket az iskolába lépésig. 

lenkeiovi1.jpg lenkeiovi2.jpg

Szolgáltatásaink

-         A mozgás kiemelt nevelési terület óvodánkban, nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás fejlesztésére és a prevencióra.

Ovitorna működik óvodánkban.

-         A néptánc is jelen van gyermekeink életében – így bepillanthatnak a népi hagyományok, népi játékok világába. 

Az óvoda – iskola program egyedülálló lehetőség városunkban: az óvodapedagógus elkíséri a nagycsoportos gyerekeket az iskolába, és részt vesz iskolai életükben egy évig. A tanító néni pedig nagycsoportban ismerkedik a gyerekekkel, megkönnyítve az iskolába lépés nehéz pillanatát. 

Utazó logopédiai szolgálat segíti a gyerekek beszédfejlődését, a szülők munkaidejének védelmével az intézmény oldja meg a kíséretet és biztosítja a helyet.  

Minden évben kétszer visszük úszni a nagycsoportosakat, a város biztosítja az ingyenes, szakszerű lehetőséget. 

Bábszínházba visszük gyerekeinket ( a középső – és nagycsoportosakat ) 

Meglátogatjuk a város nevezetességeit: Múzeum, Élővízcsatorna, Színház, Meseház stb. 

Óvodánk „Nevenincs"- bábcsoportja mely az intézmény óvodapedagógusaiból szerveződött, évente többször biztosít jó szórakozást gyermekeinknek bábelőadásával.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás