HuDeEn
Ön a 4236388 látogatónk

Óvodák

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!

Amint az Önök előtt is ismeretes, változások álltak be a városunkban eddig önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények fenntartói jogállásában. Ez a szülők és gyermekeik számára talán nem is észlelhető, de ez így helyes: azt szeretnénk, ha a város és környék tanulói továbbra is jól éreznék magukat az iskolákban, továbbra is ugyanúgy választanák a Békéscsabán lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt továbbműködő általános - és középiskolákat, mint az előző években. Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban lakók a városi honlapon keresztül általános információkhoz jussanak a továbbiakban is, a részletesebb tájékoztatás érdekében  elérhetőséget biztosítva, szükség esetén kapcsolatot teremtve az intézményvezetőkkel, és a fenntartójukkal.

                                                                                                   Kiss Tibor alpolgármester

Az általános és középiskolák területi irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozik.

Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Tel.  66/530-230

 

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Cím: Békéscsaba,Pásztor u. 17. 

Telefon: 66 /647-237

Igazgató: Uhljár Erik

 

Óvodai körzetek

A szöveges körzetmeghatározás tájékoztató jellegű. A részletes kereséséhez kérjük a térkép használatát.

 

 KÖZLEMÉNY A 2018/2019.  NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje és helye: 

                                                                                2018. április 9. (hétfő) 8.00-18.00 óra,

                                                                                2018. április 10. (kedd) 8.00-18.00 óra,

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).

Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodájában  a fenti időpontokban az óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2018/2019. nevelési év során (2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig) megkezdhesse. 

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvodavezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott óvodába.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 23-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában: 

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2018. május 7-én, 8-án, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen, vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe,középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével kijelölhetők:

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján a www.bekescsaba.hu.oldalon ,valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ott lakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

iconNyílt_napok_2018.doc (43 KByte)

iconÓvodakörzetek_lista_2018__2_.pdf (810 KByte)

iconÓvoda_körzetek_2018_térkép.pdf (2376 KByte)

iconÓvodamuk.rend_2018_végleges.doc (120 KByte)

iconRegisztrációs_LAP2018.doc (39 KByte)

Kertvárosi Óvoda

I_OKT_OVODA_KERTVAROSI1.gif5600 Békéscsaba, Szegfű u. 87–89., Szegfű u. 11., Fő u.8. (Mezőmegyer)
Óvodavezető: Hrabovszki Zoltánné
Telefon: (66) 326-103, 66/326-888, 66/431-122

Óvoda honlapjának elérhetősége: www.kertiovi.lapunk.hu

Telephelyei: 

Békéscsaba, Szegfű u. 11. (Tompa utcai óvoda)
Telefon: (66) 326-888 

Békéscsaba (Mezőmegyer), Fő u. 8.
Telefon: (66) 431-122

I_OKT_OVODA_KAZINCZY11.jpgÓvodánk a Szegfű Utcai Óvoda, a Fő Utcai Óvoda (Mezőmegyer) és a Tompa Utcai Óvoda integrációjával jött létre, a hasonló nevelési programok és helyi adottságok alapján. 

A Szegfű utcai óvodákban (Erzsébethelyen) nevelőtestületünk a Komplex Prevenciós Programra alapozva fő feladatának tekinti a 3–7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztését, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását, valamint az iskolai potenciális zavarok megelőzését az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésében. 

Programunk a gyermekek érési folyamához igazított, az életkori sajátosságaiknak megfelelő, ahhoz illeszkedő testi és lelki szükségleteik kialakulásához biztosít érzelmi és tárgyi körülményeket. Gondozási, nevelési, oktatási tevékenységünkben fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat. 

Munkánk alapvető célja és eszköze a mozgásfejlesztés, melynek ebben a korban kiemelkedő szerepe van a gyermekek fejlődésében. A termekben és a szabadban is gazdag a mozgásfejlesztő eszközök választéka. Programunk célja közt szerepel az is, hogy a gyermekeket felkészítjük az iskolai életmódra azoknak a képességeknek a játékos fejlesztésével, melyek szükségesek az iskolai tanuláshoz. 

A szlovák nemzetiségi csoportban célunk még a szlovákság nyelvének és kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, fejlesztése. 

Részt veszünk a város kulturális és sportrendezvényein, a Bukfenc Akadémián, vízhez szoktatáson az uszodában. Látogatjuk a színházi és mozielőadásokat. Kirándulásokat szervezünk. Fakultatív módon, délutáni játékos tornafoglalkozáson vehetnek részt gyermekeink. Igény szerint vallásoktatást tartunk délután, heti rendszerességgel. A gyermekek nyári életét sok udvari játék és gyermekmedence teszi kellemesebbé. 

A Fő utcai óvodában (Mezőmegyeren) nyugodt, családias légkörben fejlesztjük a gyermeki személyiség egészét. Saját helyi óvodai programunk kiemelt feladata a környezet megismerésére, védelmére nevelés. Hátizsákos csoportjainkkal sokat kirándulunk, a kerületben gyalog, távolabbra autóbusszal. Környezeti adottságainkat – falusi élet város közelségében – kihasználjuk nevelésünk egész rendszerében. 

Fontosnak érezzük a gyermekek énképének, identitástudatának fejlesztését, a másik ember megbecsülésére nevelést, az egészséges életmód szokásainak kialakítását. Az óvodás korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva sok játékkal, mozgással, közös tevékenykedéssel, játékos ismeretszerzéssel felkészítjük gyermekeinket az iskolai életre. 

A városi sport- és kulturális rendezvényeken (Bukfenc Akadémia, sportversenyek, színházi előadások stb.) rendszeresen részt veszünk. Minden alkalmat megragadunk, hogy a város életét megmutassuk gyermekeinknek. 

Tágas udvarunk és a mögöttünk lévő játszótér sok fejlesztő hatású szabad mozgásra kínál lehetőséget. Nagy súly fektetünk arra, hogy minden gyermekünk megtanuljon kerékpározni, hiszen Mezőmegyert kerékpárút köti össze a várossal. 

Évente ortopéd szűrést szervezünk, tartásjavító gerinctornával igyekszünk megelőzni a problémákat. 

Munkánk és tárgyi feltételeink fejlesztését az aktív szülői közösség, az óvodai nevelés támogatására létrehozott Mezőmegyeri Kismackók Alapítvány segíti.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás