HuDeEn
Ön a 4236383 látogatónk

Óvodák

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!

Amint az Önök előtt is ismeretes, változások álltak be a városunkban eddig önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények fenntartói jogállásában. Ez a szülők és gyermekeik számára talán nem is észlelhető, de ez így helyes: azt szeretnénk, ha a város és környék tanulói továbbra is jól éreznék magukat az iskolákban, továbbra is ugyanúgy választanák a Békéscsabán lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt továbbműködő általános - és középiskolákat, mint az előző években. Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban lakók a városi honlapon keresztül általános információkhoz jussanak a továbbiakban is, a részletesebb tájékoztatás érdekében  elérhetőséget biztosítva, szükség esetén kapcsolatot teremtve az intézményvezetőkkel, és a fenntartójukkal.

                                                                                                   Kiss Tibor alpolgármester

Az általános és középiskolák területi irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozik.

Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Tel.  66/530-230

 

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Cím: Békéscsaba,Pásztor u. 17. 

Telefon: 66 /647-237

Igazgató: Uhljár Erik

 

Óvodai körzetek

A szöveges körzetmeghatározás tájékoztató jellegű. A részletes kereséséhez kérjük a térkép használatát.

 

 KÖZLEMÉNY A 2018/2019.  NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje és helye: 

                                                                                2018. április 9. (hétfő) 8.00-18.00 óra,

                                                                                2018. április 10. (kedd) 8.00-18.00 óra,

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).

Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodájában  a fenti időpontokban az óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2018/2019. nevelési év során (2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig) megkezdhesse. 

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvodavezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott óvodába.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 23-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában: 

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2018. május 7-én, 8-án, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen, vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe,középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével kijelölhetők:

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján a www.bekescsaba.hu.oldalon ,valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ott lakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

iconNyílt_napok_2018.doc (43 KByte)

iconÓvodakörzetek_lista_2018__2_.pdf (810 KByte)

iconÓvoda_körzetek_2018_térkép.pdf (2376 KByte)

iconÓvodamuk.rend_2018_végleges.doc (120 KByte)

iconRegisztrációs_LAP2018.doc (39 KByte)

Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda

Békéscsaba, Penza-lakótelep 19. Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25.
Vezető óvónő: Nagyné Kerekes Anikó
Telefon:
Penza: 06/66/637-313
Dr. Becsey:06/66/637-306

További információk megtalálhatók a www.penza-becseyovi.hu honlapunkon.

Intézményünk 2004. szeptember 1-jétől összevont óvodaként működik: székhelyén, a Penza-lakótelepi óvodában 4 , telephelyén, a Dr. Becsey Oszkár utcai óvodában 3 csoporttal. 

Intézményünkben Helyi Nevelési Programunk Alapján homogén csoportban neveljük gyermekeinket.

Hitvallásunk

Minden gyermek egy gyémánt, melynek csiszolása az óvónő feladata, s a gyémánt csillogása e hivatás eredménye.

Küldetésnyilatkozat

Legfontosabb hogy lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára a sürgetéstől mentes egyéni fejlődési ütemnek megfelelő fejlődésre, nyugodt, békés, harmonikus, gyermekközpontú óvodánkban, a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által

Számítunk legfontosabb partnereink, a családok támogatására, hiszen csak együttes, egymást kiegészítő nevelő-fejlesztő tevékenységeink hatására lesznek képesek gyermekeink megfelelni az életútjuk további kihívásainak, követelményeinek.

Célunk

 Megtanítani gyermekeinket arra, hogyan lehet „Jót és jól játszani!”, s ezáltal sok-sok tapasztalatot gyűjteni a környező világról. Ezen kívül kiemelten kezeljük az anyanyelv ápolását, az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek személyre szabott fejlesztését, zökkenőmenetes iskolai beilleszkedését.


A lehetőségeinket maximálisan kihasználjuk, segítjük óvodásaink tapasztalatszerzését óvodánkon kívül is csoportos látogatásainkkal:

 • Munkácsy Mihály Múzeum programjai
 • Jókai Színház gyermekelőadásai
 • Ifjúsági Ház gyermekelőadásai
 • Élővíz-csatorna természeti közege és élővilága
 • Rendőrség, stb.

A sok-sok ismeret és tapasztalat birtokában évről-évre eredményesen szerepelnek gyermekeink a számunkra meghirdetett rajzpályázatokon, városi sporteseményeken.

Fontosnak tartjuk, hogy örökre szóló élményekkel gazdagodjanak óvodai életük során, s ezekre mindig szívesen emlékezzenek vissza későbbi életük során is:

 • az Árpád Fürdőben történő úszásoktatásra, pancsolásra,
 • gyermeknapi buszos kirándulásokra,
 • születés- és névnapok megünneplésére,
 • a Mikulás- várásra,
 • a Karácsonyi- és Húsvéti készülődésre,
 • az Anyák napi-és
 • évzáró ünnepségekre és az azt követő Majálisra

mind-mind felejthetetlen élményt jelentsen gyermekeink és hozzátartozóik számára.


Megújulásra kész nevelőtestületünk a szülők támogatását élvezve azon munkálkodik, hogy óvodánk igazi „Gyermekparadicsom” legyen, ahova minden óvodahasználó szívesen jár.

A Penza Lakótelepi Óvoda  

 Penza_kép.jpg

Rólunk:

Óvodánk négy homogén szervezési csoporttal működik, csendes, nyugodt, egészséges környezetben. Az óvónők négy éven keresztül, mini csoporttól nagycsoportig kísérik a gyermekeket. A zökkenőmentes beszoktatás érdekében anyás beszoktatást alkalmazunk, ami megkönnyíti a gyermekek számára az elválást szüleiktől.


Csoportszobáink világosak, színesek, a gyermekek életkorának és igényeinek megfelelően vannak kialakítva. Az udvar nagy részét gumitégla borítja. A sokféle mászóka, hinta, kötéllétra, labdadobáló, csúszda sokféle mozgásnak ad teret. Mindig lehetőséget adunk a szabadban is az alkotásra, a kreativitás kibontakoztatására, a szerepjátékok megvalósítására. Mogyoró- és diófáink nyáron kellemes, összefüggő árnyékot adnak, ami alatt hűsölhetnek és pancsolhatnak a gyerekek. Ősszel pedig a terméseiket szoktuk gyűjtögetni és eszegetni.


Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat kialakítását és ápolását a szülőkkel, ezért szoktunk szalonnasütéseket szervezni az óvoda udvarán, anyák napi ünnepséget, év végén évzáró majálist, jótékonysági bált, nyílt délutánokat, játszóházat, természetesen szülői értekezletet és fogadóórákat igény szerint. A Városi Sportversenyen és a focibajnokságon a szülőkkel együtt szurkolunk nagycsoportosainknak.

 

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Kiscsoporttól kezdve vízhez szoktatás nyáron a strand gyermekpancsolójában az üzemeltető jóvoltából
 • Nagycsoportosainkat elvisszük az úszásoktatásra
 • Hitoktatás
 • Néptánc oktatás
 • Az óvodában szelektíven gyűjtjük a papírhulladékot, műanyag kupakokat és a használt elemeket
 • Részt veszünk a város különböző rendezvényein, gyakran szereplőként is

 

Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda 

Becsey_kép.jpg

Rólunk:

Három csoportos óvodánk közel a belvároshoz, csendes, nyugodt környezetben működik.


A kor igényeinek megfelelő szolgáltatást kívánunk nyújtani, melyhez a szükséges feltételek adottak.


A harmonikus, családias légkörről jól felkészült, összeszokott óvodapedagógusok gondoskodnak. Munkájukat szakképzett dajkák segítik.


A gyermekeket tágas külső és belső terekkel fogadjuk. Óvodánk belső helységei harmóniát árasztanak, a gyermekek biztonságát, és kényelmét szolgálják. A csoportszobákat a gyermeki igényeknek megfelelően, modern bútorokkal rendeztük be. Tágas és biztonságos (jelentős részét gumitégla fedi) udvarunkon ügyességi és mozgásfejlesztő játékok, alkotó tevékenységek, szerepjátékok hívogatják a gyermekeket. A természet megfigyelését, védelmét a veteményeskert, a madáretető és sziklakert ápolása, gondozása során gyakorolhatják óvodásaink.


Költségvetési, pályázati, saját alapítványi forrásokból folyamatosan bővítjük játékparkunkat.

 

„ 

 

<
+ +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás