HuDeEn
Ön a 4113514 látogatónk

Óvodák

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!

Amint az Önök előtt is ismeretes, változások álltak be a városunkban eddig önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények fenntartói jogállásában. Ez a szülők és gyermekeik számára talán nem is észlelhető, de ez így helyes: azt szeretnénk, ha a város és környék tanulói továbbra is jól éreznék magukat az iskolákban, továbbra is ugyanúgy választanák a Békéscsabán lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt továbbműködő általános - és középiskolákat, mint az előző években. Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban lakók a városi honlapon keresztül általános információkhoz jussanak a továbbiakban is, a részletesebb tájékoztatás érdekében  elérhetőséget biztosítva, szükség esetén kapcsolatot teremtve az intézményvezetőkkel, és a fenntartójukkal.

                                                                                                   Kiss Tibor alpolgármester

Az általános és középiskolák területi irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozik.

Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Tel.  66/530-230

 

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Cím: Békéscsaba,Pásztor u. 17. 

Telefon: 66 /647-237

Igazgató: Uhljár Erik

 

Óvodai körzetek

A szöveges körzetmeghatározás tájékoztató jellegű. A részletes kereséséhez kérjük a térkép használatát.

 

 KÖZLEMÉNY A 2017-2018. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje, helye:

 

                                                                                2017. április 10. (hétfő) 8.00-18.00 óra,

                                                                                2017. április 11. (kedd) 8.00-18.00 óra,

                                                                

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezőmegyeren, Gerlán, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium óvodájában az óvoda épülete.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

 A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2017/2018. nevelési év során (2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák menüpont). Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2017. május 8-án, 10-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen, vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetők:

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

 

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján,a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/oktatás/óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy, ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

 

                                                                              

iconÓvoda__muködési_rend.doc (98 KByte)

iconRegisztrációs_LAP2017.doc (40 KByte)

iconÓvoda_körzetek_2017_térkép.pdf (3774 KByte)

iconÓvodakörzetek_2017_lista__1_.pdf (753 KByte)

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda

Szeretettel köszöntjük minden kedves Látogatónkat!

Megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődnek óvodáink iránt!

A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda 2011. augusztus 01-től működik integrált intézményként.

Minkét óvodánk lakótelepi környezetben található, ezért kiemelten kezeljük az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, valamint a művészeti-, vizuális nevelésre. Mindannyian arra törekszünk, hogy gyermekeink családias, szeretetteljes légkörben, egészséges óvodai környezetben, magas szakmai kultúrával rendelkező óvodapedagógusok „szárnyai” alatt nevelkedjenek!

Reméljük, hogy óvodáink tárgyi és személyi feltételei elnyerik az Önök tetszését, és ránk bízzák legdrágább kincsük nevelését, fejlesztését!

 

Bemutatkozik a Szigligeti Utcai Óvoda

 

Szigligeti Utcai Óvoda (székhely)                     

5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 3.

Telefonszáma: 06 (66) 637-301

E-mail:  sziglovi@t-online.hu

Honlap: www.szigikazi.ovoda.org

Megbízozz Óvodavezető: Beghdadi Éva

Nyitva tartás: 6-18 óráig

Specialitásaink:

  • úszásoktatás
  • vízhez szoktatás
  • néptánc
  • hitoktatás
  • ovi-foci

 

Óvodánkért Alapítvány számlaszáma: K&H Bank: 10402609-26011440-00000000

Óvodánkért Alapítvány adószáma: 19060277-1-04

A Szigligeti Utcai Óvoda 1974-ben nyitotta meg kapuit. A kétszintes, két tágas udvarral rendelkező épület 150 férőhellyel rendelkezik. A hozzánk érkező gyerekeket 125m2-es tornaterem, és egy 6 x 14 méteres – minden igényt kielégítő -, egész évben folyamatosan használható, feszített víztükrű tanmedence várja. Óvodánk 6 csoportjába jelenleg 158 gyermek jár.

Az óvoda családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 23 főből álló lelkes, magas szintű szakmai felkészültségű, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. Óvodapedagógusaink között van: fejlesztő pedagógus, tanítói végzettségű óvodapedagógus, HRG végzettségű mozgásfejlesztő pedagógus. Munkájukat szakképzett dajkák segítik.

A gyermekek fejlesztése vegyes életkorú csoportokban történik, folyamatos és rugalmas napirenddel. Nevelési gyakorlatunkban meghatározó a játék, a mozgás, az egyénre szabott fejlesztés.

Az óvoda nevelési programjában évek óta kiemelt szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelés. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekek testi, lelki egészségére odafigyeljünk. Mozgásfejlesztő tevékenységeinket a tornateremben, az uszodában, ill. az udvaron végezzük. Tanuszodánkban a nagycsoportosok számára (önkormányzati finanszírozással) kéthetes úszótanfolyamok zajlanak, a tanév folyamán 3 alkalommal. Óvodánk valamennyi gyermeke számára biztosított heti egy alkalommal uszodai játék, ahol a vízbiztonság alapjainak megszerzésére van lehetőség. 

Közös célunk az egészséges életkezdet biztosítása, az egészségtudatos magatartás megalapozása.

Az óvodapedagógusok folyamatosan keresik a lehetőséget szakmai sokoldalúságuk kiteljesítésére, új irányok és lehetőségek megismerésére.  Új szakmai munkaközösséget is létrehoztunk - Zöld sziget elnevezéssel -, melynek célja a környezetét szerető, arra figyelő, értékeit védő gyermekek nevelése.

Az óvodai élet hétköznapjait a jeles napok megünneplésével és a már hagyománnyá vált „Őszi kavalkáddal”, farsangi napokkal, táncházzal tesszük színesebbé. Rendszeresen veszünk részt színházi előadásokon, s a nevelő testületünk is gyakran lepi meg óvodásainkat igényesen összeállított mesejátékkal.

Hiszünk abban, hogy csak a családdal együttműködve érhetünk el eredményeket, ezért megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a szülők felé. A szülők szervezete nevelőmunkánk aktív résztvevője, segítője.

A kezdeményezésükre létrehozott Óvodánkért Alapítvány 1991 óta segíti tárgyi feltételeink fejlesztését, javítását.

Arra törekszünk, hogy óvodánk örömteli, igazi gyermekkort biztosító óvoda legyen!

Szűcs Imre gondolataival búcsúzunk a viszontlátásig: 

„A gyermekszem: a legfurcsább hatalom,

próbáld ki csak másokon és magadon.

Mert amikor a gyermekszem kérve kér,

abba minden vágy és csoda belefér.

A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág,

tőle fordul szebbre, jobbra a világ.

A gyermekszem fényesség és bizalom,

vezéreljen Téged is az utadon!”

 

Bemutatkozik a Kazinczy-lakótelepi Óvoda

 

 Kazinczy-lakótelepi Óvoda

5600 Békéscsaba, Tábor u. 4.

Telefonszáma: 06 (66) 637-294

E-mail: kazinczyovi@t-online.hu

Honlap:  www.szigikazi.ovoda.org

Megbízott Óvodavezető: Beghdadi Éva 

Nyitva tartás: 6-18 óráig

Specialitásaink:

  • mozgásfejlesztés
  • ábrázoló és kézműves tevékenységek
  • ovi-foci
  • szlovák nyelv hagyományainak ápolása

A Kazinczy Ovisokért Alapítvány számlaszáma: 11733003-20118862

A Kazinczy Ovisokért Alapítvány adószáma: 18394977-1-04

Körzethatárok:

Szabolcs utca a Szarvasi út 34-ig, Tinódi u., Ihász u., Paróczay u., Kazinczy ltp., Millennium ltp., Szerdahelyi u., Rábai u., Kazinczy u. 1-31/A-ig (Szarvasi útig) Álmos u., 1919-esek tere az Andrássy út 45-től (páratlan oldal) a vasútállomásig, Jókai u. páros oldala (74-ig), a vasúti pályatesttől a Szarvasi út páros oldala a Jókai út 16-ig, Munkácsy tér, Szabó Dezső u., Tomori u., Rákóczi u., Trefort u., Nagy A. u., Illésházy u., Berthóty udvar, Kisszik u., Tolnay u.

Óvodánk - a volt Kulich-lakótelepi Óvoda – 1965-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben 3 csoporttal, majd a lakótelep épülésével 6, s a Trefort Óvoda integrálásával 7 csoportra bővült.

Intézményünknek nagy, tágas, fákkal és EU szabványnak megfelelő játékokkal teli füves udvara van, mely büszkélkedhet nyári melegben rendszeresen használt medencével is.

Csoportjaink változó összetételűek, található vegyes életkorú (heterogén), és tiszta életkorú (homogén) csoport is.

Az óvodánkat látogató gyerekekről (7 csoportban) 14 jól képzett pedagógus gondoskodik legjobb tudása szerint. Az alapdiplomán túl 1 óvodapedagógus gyógytestnevelői, 1 mozgásfejlesztői, 5 fejlesztőpedagógusi és 1 népi játszóház vezetői szakképesítéssel is rendelkezik.

Csoportszobáink világosak, barátságosak és tükrözik az itt dolgozók ötletességét, szorgos kezét.

Nevelési programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve mi írtuk, állítottuk össze, megtartva minden értékünket, hagyományunkat. Számunkra legfontosabb a játszó gyermek tisztelete, elfogadása, megbecsülése, képességeinek kibontakoztatása. A családias, gondoskodó, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört közvetítjük minden tettünkkel, megnyilvánulásunkkal. Így biztosítjuk a gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

A gyermekek életének szerves része a mozgás, ezért nagy figyelmet fordítunk e tevékenységforma szervezésére - teremben, szabadban és vízben -, a játék- és sporteszközök biztosítására, újabb és újabb mozgásformák kipróbálására.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, ezért kiemelt helyet foglal el programunkban a vizuális nevelés, kézimunka. Gyermekeink megismerik a kézműves technikák, népi kismesterségek tárházát. A fonás, a szövés, az ajtódísz, mézeskalács-készítés, csutkaépítkezés – mind a természetes anyagok felhasználását és megismerését szolgálja. A bőrözés, gyöngyözés és számtalan más technika alkalmazása „belopakodik” a csoportok életébe. Rajzpályázatokon rendszeresen és sikeresen veszünk részt.

Óvodánk egyik csoportjában a gyermekek a szlovák nyelvvel, nemzetiségi hagyományokkal ismerkednek utánzáson alapuló játékokkal, daloló-mondókázó tevékenységekkel, mesével. Színházi programokat, bábelőadásokat látogatunk, hangversenyen, kiránduláson veszünk részt – természetesen a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve.

Minden évben bekapcsolódnak nagycsoportosaink az Ovi-foci tornába, valamint (igény szerint) a Bukfenc Akadémia foglalkozásaiba – ezzel is színesebbé téve és segítve mozgásfejlődésüket.

A szülők igénye szerint évről évre részt veszünk a Szigligeti Óvodában működő fedett uszodában a vízhez szoktatásban.

Óvodánkban biztosított a logopédiai, a fejlesztő, valamint a gyógytorna-foglalkozások működése. Mindezt a délelőtt folyamán oldjuk meg, így ez a szülők számára nem jelent külön elfoglaltságot.

Intézményünkben hagyománya van már a karácsony és a húsvét előtti játszóházaknak, melyen közösen alkotunk a szülőkkel, gyermekekkel az ünnepre készülve.

Munkánkat, gyermekeinket aktív szülői szervezet segíti, valamint a 2008-ban alakult alapítványunk, a Kazinczy Ovisokért Alapítvány. Legfőbb célkitűzése jelenleg az épület mellé felépíteni a tornatermünket, ezzel is biztosítva a mozgásfejlesztést, s az aktív szabad mozgás lehetőségét rossz idő esetén is.

Óvodánkba látogató érdeklődőket várjuk nyílt napunkon, április 19-20-án (csütörtökön és pénteken) az óvodai nyitva tartás alatt!

 

 

 

 

 

<
+ + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás