HuDeEn
Ön a 4236388 látogatónk

Óvodák

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!

Amint az Önök előtt is ismeretes, változások álltak be a városunkban eddig önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmények fenntartói jogállásában. Ez a szülők és gyermekeik számára talán nem is észlelhető, de ez így helyes: azt szeretnénk, ha a város és környék tanulói továbbra is jól éreznék magukat az iskolákban, továbbra is ugyanúgy választanák a Békéscsabán lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt továbbműködő általános - és középiskolákat, mint az előző években. Fontosnak tartjuk, hogy a városunkban lakók a városi honlapon keresztül általános információkhoz jussanak a továbbiakban is, a részletesebb tájékoztatás érdekében  elérhetőséget biztosítva, szükség esetén kapcsolatot teremtve az intézményvezetőkkel, és a fenntartójukkal.

                                                                                                   Kiss Tibor alpolgármester

Az általános és középiskolák területi irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozik.

Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Tel.  66/530-230

 

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Cím: Békéscsaba,Pásztor u. 17. 

Telefon: 66 /647-237

Igazgató: Uhljár Erik

 

Óvodai körzetek

A szöveges körzetmeghatározás tájékoztató jellegű. A részletes kereséséhez kérjük a térkép használatát.

 

 KÖZLEMÉNY A 2018/2019.  NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje és helye: 

                                                                                2018. április 9. (hétfő) 8.00-18.00 óra,

                                                                                2018. április 10. (kedd) 8.00-18.00 óra,

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).

Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodájában  a fenti időpontokban az óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2018/2019. nevelési év során (2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig) megkezdhesse. 

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvodavezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott óvodába.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 23-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában: 

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2018. május 7-én, 8-án, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen, vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe,középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével kijelölhetők:

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására - a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára - kijelölhető.

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján a www.bekescsaba.hu.oldalon ,valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ott lakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

iconNyílt_napok_2018.doc (43 KByte)

iconÓvodakörzetek_lista_2018__2_.pdf (810 KByte)

iconÓvoda_körzetek_2018_térkép.pdf (2376 KByte)

iconÓvodamuk.rend_2018_végleges.doc (120 KByte)

iconRegisztrációs_LAP2018.doc (39 KByte)

Lencsési Óvoda

LENCSÉSI ÓVODA

 

Székhely: Békéscsaba, Pásztor u. 91.

Óvodavezető: Dr. Erdeiné Gergely Emőke

óvodavezető-helyettes: Dr. Ibos Gyuláné

 

Elérhetőségek:

Telefon: 66/459-333

Fax: 66/456-211

E-mail: ovoda.lencsesi@gmail.com

Honlap: www.lencsiovi.hu

Telephely: Pásztor u. 70.

Telephely: Lencsési út 15.

 

Az intézmény a József Attila Lakótelepi Óvoda (5600 Békéscsaba, Lencsési út 15.), a Pásztor Utcai Óvoda (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 70.), a Fövenyes Úti Óvoda (5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.), a Napsugár Integrált Óvoda (5600 Békéscsaba, Pásztor utca 70.) és a Lencsési Lakótelepi Óvoda (5600 Békéscsaba, Pásztor utca 91-93.) általános jogutódja.

 Körzethatárok: oldal elején megtekinthető

 

Székhely Óvoda bemutatása

Székhely óvoda fantázianeve "Manóvárovi"

Elérhetőségek:

Cím: Békéscsaba, Pásztor u. 91-93.

Telefon: 66/459-333

E-mail: ovoda.lencsesi@gmail.com

Óvodánk a „Lépésről lépésre” programmal neveli a kisgyermekeket. 2009-ben bekapcsolódtunk a kompetencia alapú óvodai nevelési programba, mely a „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségiig Békéscsabán” nevű projekt része.

Óvodánkban az Országos Közoktatási Intézet által minősített óvodai programok adaptációja szerint folyik a nevelőmunka.

Óvodásainkat érzelmi biztonságuk megteremtése mellett egymás kölcsönös megbecsülésére és tiszteletére neveljük. Az erkölcsi nevelést, a szülők és nevelők tiszteletét alapértékként kezeljük.

Önálló, alkotó gondolkodásra késztetjük a gyermekeket. Célunk, hogy változatos, színes tevékenységek biztosításával minden gyermek találja meg azt a számára kedves elfoglaltságot, amelyben a legtöbbet fejlődik, és az óvodás évei végére alkalmassá válhat az iskolába lépésre.

Csoportszobáink, tornaszobánk és udvarunk jól felszereltek, megfelelnek a mai kor követelményeinek.  

I_OKT_OVODA_LENCSESI1.jpg 

Az időjárástól függetlenül naponta biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást, és ezzel együtt az óvodás életkor egyik legfejlesztőbb tevékenységét, a szabad mozgást és játékot óvodásaink számára.

Minden nevelési évben a szülők igényéhez alkalmazkodva indítunk tiszta kis-, középső-, nagy-, és három vegyes csoportot is.

Óvodásainknak lehetőségük van úszás, néptánc, lovaglás-foglalkozásokon is részt venni. Két számítógépünkön a korosztálynak szóló fejlesztő programokkal ismerkedhetnek a gyermekek.

Óvodapedagógusaink jól képzettek, az alapdiplomán túl mozgásfejlesztő, népi játszóház vezető, zene-óvodavezető, fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkeznek. Egyik óvónőnk a Népművészet Ifjú Mestere. Két óvodapedagógusunk elvégezte a MINDLAB képességfejlesztő képzésre felkészítő tanfolyamot. Többen elvégezték a GORDON-módszer szerinti tanfolyamot.

A szokásos ünnepeink mellett évek óta hagyomány a homokvárépítő verseny.

 

Telephely Óvoda bemutatása

"Napsugárovi"

 

Elérhetőségek:

Cím: Békéscsaba, Pásztor u. 70.

Telefon: 66/456-211

E-mail: lencsesiovoda@invitel.hu

Óvodánk a Lencsési lakótelep szélén, egy kertvárosi rész és az Élővíz-csatorna között helyezkedik el, optimális környezetben, az úttesttől távol. Az Élővíz-csatorna gazdag növény- és állatvilága jó levegőt, sok megfigyelési lehetőséget biztosít gyermekeinknek. Az óvoda épületét hatalmas udvar veszi körül sok fával, cserjével, füves területtel, elkerített lovaglóudvarral.

ovi3.JPG

A gyermekek mozgásfejlődését főleg fából készített udvari játékok, függeszkedők, kapaszkodók, mászókák segítik. Az udvari épületben tornaszobát és konduktív szobát alakítottunk ki az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő mozgásfejlődése érdekében. 

Nevelési programunk: 

„Ép és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése" (ÉSI) 

Az integrált nevelés lényege: normál óvodai csoportban fogadunk ép értelmű, de valamilyen testi (mozgás-, beszéd- és érzékszervi) fogyatékossággal élő kisgyermeket. 

Az integrált neveléssel a gyermekek megtanulják elfogadni, segíteni, szeretni sérült társaikat. Hosszú távon az integrált nevelés közelebb visz a társadalomba való integrálódáshoz, szemben az egyéni tragédiákat megsokszorozó kirekesztettséggel. 

A nevelési programunk megvalósítása érdekében speciális pedagógiai gondozást végzünk, a sérülésnek megfelelő szakirányú pedagógusok segítségével. Az óvodapedagógia mellett egyszerre van jelen a fejlesztőpedagógia, a gyógypedagógia (logopédia, szurdopedagógia, szomatopedagógia, pszichopedagógia stb.), és a konduktív pedagógia (konduktor). 

Óvodánk nevelési feladata: 

A prevenció (megelőzés), a korrekció (javítás, korrigálás), a kompenzáció (a kiesett funkciók mással való segítése). 

Az eltérő fejlődésmenetű és sérült gyermekek differenciált, egyénre szabott, speciális pedagógiai gondozásban részesülnek. 

Nevelési programunk figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a Fogyatékos Gyermekek Óvodai Nevelésének Irányelveit, megőrzi és alapjának tekinti a hazai óvodai nevelés hagyományait. 

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint, egyéni bánásmóddal neveljük, fejlesztjük.

Az óvoda hat csoportos, csoportszobáink jól felszereltek. A gyermekek rendelkezésére áll sok mozgás- és képességfejlesztő játék. 

Óvodánkban rendszeresen szervezünk orvosi szűréseket, szakértői vizsgálatokat, a szülőkkel előzetesen egyeztetve.

Rendszeresen részt veszünk a színházi előadásokon, látogatjuk a város rendezvényeit, kirándulásokat szervezünk.

Lehetőségük van a gyermekeknek gyógy-lovaglásra, orvos által javasolt gyógytestnevelésre. A nagycsoportosok rendszeresen járhatnak a Bukfenc-akadémiára (a Torna Club Békéscsaba szervezésében), a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szervezett tánc- és úszásoktatásra, a sérült gyermekek vízben való mozgásfejlesztésére (ún. HRG). 

Az érdeklődő gyermekek heti egy alkalommal fakultatív hitoktatáson vehetnek részt. A hitoktatást arra képesített óvónőnk tartja. 

Az óvoda mindent megtesz azért, hogy az ép és sajátos nevelési igényű kisgyermekek számára sok közös élményt, örömteli együttlétet biztosítson, ahol megtanulják épek és sérültek elfogadni egymást, és bízunk abban, hogy ezzel megalapozzuk a későbbi társadalmi integrációt.

Óvodánk fennállásának 30. évfordulója alkalmából miniszteri elismerésben részesült.

 

Telephely Óvoda bemutatása

"Zöldovi"

 

Elérhetőségek:

Cím: Békéscsaba, Lencsési út 15.

Telefon: 66/455-558

E-mail: lencsesiovoda@invitel.hu

Óvodánk zöldövezetben levő, három csoportos, családias, gyermekbarát intézmény. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programmal dolgozunk, amely a gyermeki tevékenységre épülő nevelésen alapul.

2009-ben bekapcsolódtunk a kompetencia alapú óvodai nevelési programba. mely a „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségiig Békéscsabán” nevű projekt része.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a gyermekeket környezetvédelemre, és a környezettudatos magatartás kialakítására neveljük. Madárbarát óvoda vagyunk, 2010-ben elnyertük a Zöld Óvoda címet is.

Ezzel a megtisztelő címmel egyedül a mi óvodánk rendelkezik Békéscsabán.

Legnagyobb kincsünk az egészség, amihez programunkban sok mozgást biztosítunk a jól felszerelt, szépen parkosított, tágas udvarunkon.

ovi4.JPG

A mindennapos testnevelés mellett úszást és lovaglási lehetőséget is biztosítunk gyermekeink számára.

Egy óvodapedagógusunk gyógy-testnevelői végzettséggel is rendelkezik, aki nagy részt vállal a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében.

Óvodánk egyik nagyon kedvelt, népszerű rendezvénye az Apák Napja, amikor az édesapákat, nagypapákat, keresztapákat köszöntjük.

Célunk, hogy a családi nevelés kiegészítéseként szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket.

Programjaink változatosak, sokszínűek, közkedveltek.

Óvodánk fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából az oktatási miniszter elismerő oklevelet adományozott kollektívánknak.

 


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás