HuDeEn
Ön a 2223651 látogatónk

Járási Okmányiroda

Az okmányiroda 2013. január 1. napjától a Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységeként működik tovább!

Információ, időpontfoglalás: 66/528-320

Vezető:  Baukóné Dr. Pribojszki Szabina osztályvezető

E-mail: bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Általános feladatai:

Illetékességi területén ellátja a körzetközponti jegyző hatáskörébe utalt biztonsági okmányok kiadásával és kezelésével összefüggő feladatokat.

Ellátja a személyazonosító igazolvánnyal, a lakcímigazolvánnyal, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, a közlekedési igazgatással, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával, a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos első fokú hatósági jogkört.

Ellátja az úti okmány ügyintézéshez kapcsolódó feladatokat.

Ellátja az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Részt vesz az országgyűlési és a helyi képviselő választásokban népszavazás, népszámlálás lebonyolításában, közreműködik a választási névjegyzék elkészítésében.

Feladat-és hatáskörei:

I. Személyazonosító igazolvány:

Egyezteti és ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, személyes előterjesztéskor arcképmás felvételt készít, előállítja az állandó személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges kérelmet, igazolja annak átvételét, intézkedik az okmány kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról.

Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési feladatokat.

Dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról.

Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról.

Törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból.

Továbbítja a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalának (továbbiakban Központi Hivatal) a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat.

Intézkedik – a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett – adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat – és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről.

Határozattal elrendeli a személyazonosító igazolvány elvesztése, ellopása, megsemmisülése bejelentésének esetén az okmány körözését, illetve a körözés visszavonását.

A személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítéséről, az erről szóló jegyzőkönyv csatolásával értesíti a Központi Hivatalt.

Visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az nem tekinthető érvénytelennek és az érintett személy új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.

Kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, visszavonásával valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat továbbá gondoskodik az 1992. évi LXVI. törvény 9.§ (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról.

A személyesen át nem vett személyazonosító igazolványokat a kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetéséről.

Jogszabályban meghatározott esetben, közbenső intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki.

A személyazonosító igazolványt a jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

II. Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa

Ellátja a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, visszavonásával, cseréjével, pótlásával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról.

A személyesen át nem vett igazolványt a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

A jogosult bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt visszavonja és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolványt nem állíthat ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban rögzíti.

A talált igazolványt postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a jogosult az igazolványt nem vesz át, a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről. Ha a körözést már elrendelték, gondoskodik annak visszavonásáról.

Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat.

Elrendeli az elveszett, ellopott vagy megsemmisült parkolási igazolvány körözését, talált körözött igazolvány esetén intézkedik a körözés visszavonásáról.

III. Útlevél (úti okmány)

Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az útlevél ügyintézéssel kapcsolatban.

A kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelem előállítása, arcképmás felvétel készítése, továbbá az útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzés rögzítése a jogosultság, a személyazonosság és az állampolgárság ellenőrzése mellett.

A formanyomtatványt, a kinyomtatott kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a Központi Hivatalnak.

A leadott útlevelet a kérelmező kérésére érvénytelenítve visszaadja, intézkedik a Központi Hivatal útján a megsemmisítésről.

Ellátja az elveszett és talált útlevelekkel, valamint az elhunyt személyek útlevelével kapcsolatos feladatok.

Gondoskodik a postán át nem vett útlevelek kezeléséről, biztonságos őrzéséről.

Ellátja az utazásra visszaadott útlevelekkel kapcsolatos feladatokat.

III. Személyazonosítóról és lakcímről szóló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)

Kezdeményezi a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, illetve adatváltozásainak valamint a polgár adataiban a település közigazgatási területén bekövetkezett változásnak a nyilvántartáson történő átvezetését.

Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos feladatokat.

Első fokon eljár a vér szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása esetén, továbbá a nyilvántartásba-vétel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos hatósági ügyben,

Első fokon jár el a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén.

Ellátja a lakcímbejelentés tudomásul vételével összefüggő első fokú hatósági feladatokat.

Dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a hatósági igazolvány cseréjéről és visszavonásáról.

Gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása, visszavonása, leadása, elvesztése, megsemmisülése és találása tényének az okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről.

Körzetközponti feladatként az más település jegyzője által megküldött lakcímbejelentő lapot feldolgozza, ezt követően haladéktalanul megküldi a Központi Hivatalnak.

Gondoskodik a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzésről, ha a polgár meghalt.

Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból.

Közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról.

Gondoskodik a személyes adatok védelméről.

A belügyminiszter rendeletében meghatározott módon továbbítja az általa kezelt nyilvántartásba felvett adatokat a központi nyilvántartás részére, illetve átvezeti a helyi szinten kezelt nyilvántartásban az adatok változását.

Vezeti a helyi címnyilvántartást.

Vezeti az adatszolgáltatási nyilvántartást.

IV. Egyéni vállalkozói igazolvány

Első fokon eljár a vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére, nyilvántartására irányuló eljárásban, kérelemre kiadja a vállalkozói igazolványt.

Az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja meg, ha az igazolvány kiadásának jogszabályi feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal.

A kérelmező helyett az érintett szervezetektől az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti a kérelmező jogszabályban meghatározott személyes és egyéb adatait.

A vállalkozói igazolvány kiadásáról, az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, főtevékenységének, illetve tevékenységi körének megváltozásáról, az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről, valamint a vállalkozói igazolvány iránti kérelem elutasításáról a jogszabályban felsorolt szerveket értesíti

Az egyéni vállalkozási jog megszűnéséig kezeli a jogszabályban meghatározott adatokat, ezen adatokról értesíti a Központi Hivatalt.

Adatváltozás esetén cseréli, az igazolvány elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén pótolja az egyéni vállalkozói igazolványt.

Gondoskodik a személyesen át nem vett igazolványoknak az igazolvány kiállításától számított 1 év elteltét követő megsemmisítéséről és e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

V. Járművezetésre jogosító okmány (vezetői engedély)

Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról. Személyes előterjesztéskor a jogosultról arcképmás felvételt készít.

Ellátja a járművezetésére jogosító okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat.

Átvezeti a nyilvántartáson a járművezetésre jogosító okmányok adatait, illetve az adatváltozásokat.

Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat.

Az okmány elvesztése esetén elrendeli annak körözését.

Visszavonja (bevonja) a járművezetésre jogosító engedélyt és gondoskodik az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről.

A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély kiállításáig, kérelemre, ideiglenes vezetői engedélyt állít ki.

Amennyiben a vezetői engedély kiállítására gyártási hiba, elírás miatt kerül sor, úgy azt hivatalból adja ki.

Az érvényes vezetői engedély alapján- kérelemre – nemzetközi vezetői engedélyt ad ki, amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban vezetésre nem jogosít.

A közlekedési hatóság jogerős határozata alapján a pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a nyilvántartásba bejegyzi.

A vezetői engedély cseréjével egyidejűleg a korábbi vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minősítésről hitelesített kivonatot állít ki, a nyilvántartásba bejegyzi a PÁV kategóriákat.

A kiállítástól számított 1 évig megőrzi, ezt követően a Központi Hivatalnak megsemmisítésre megküldi a postai úton át nem vett vezetői engedélyeket.

Jogszabályban meghatározott esetekben a vezetői jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételt. A szünetelés lejártát követően intézkedik a vezetői engedély visszaadásáról.

Az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonásáról határozatot hoz.

Amennyiben a vezetői engedély helyszíni elvételére nem került sor, határozatban kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, átveszi a vezetői engedélyt. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonását, bevonását és a vezetési jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi.

A vezetői engedély leadásának elmulasztása esetén a Központi Hivatal értesítése alapján intézkedik a végrehajtási eljárás megindításáról.

Ha a járművezetéstől eltiltás meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki.

A vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően intézkedik a vezetői engedély visszaadásáról. Ügyfél kérelmére haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak a jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.

A külföldi vezetői engedélyt magyar vezetői engedélyre cseréli a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

A honosítás során az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban nem részes államok által kiállított vezetői engedélyt valamint az EGT valamely tagállama által kiállított vezetői engedélyt a magyar vezetői engedély kiadáskor bevonja, és a Központi Hivatalnak megküldi.

VI. Járműokmányokkal (forgalmi engedély, törzskönyv) kapcsolatos feladatok és hatáskörök

A jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (a továbbiakban törzskönyv) kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról.

Ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat.

Forgalomba helyezi a járművet a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

Kérelemre engedélyezheti a jármű ideiglenes forgalomban tartását jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

Ellátja a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos adatkezelési feladatokat.

Átvezeti a nyilvántartásban a törzskönyv és a forgalmi engedély adatait, illetve adatváltozásait.

Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat.

Az okmány és a jármű hatósági jelzésének elvesztése esetén elrendeli annak körözését.

Származás-ellenőrzési nyilvántartásba veszi a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

A származás - ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatokat elektronikus úton az ellenőrzés elvégzése érdekében a Központi Hivatalnak megküldi.

Ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét valamint annak érvényességi idejét.

A jármű eredetiségvizsgálatának eredményét a nyilvántartásba rögzíti. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartás veszi a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás a jogszabályban meghatározott esetekben.

Kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból.

A külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja és a keletkezett ügyirattal a Központi Hivatalnak megküldi.

Külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében kiadja az ügyfélnek a rendszámtáblát.

Engedélyezi a régi típusú rendszámtábla új típusban történő legyártását, annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések" rovatába.

Kiadja a regisztrációs matricát az új típusú rendszámtábla kiadásával egyidejűleg.

Engedélyezi a megrongálódott regisztrációs matrica utángyártását, ha a matrica még azonosítható.

Bejegyzi a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a „B illetve D típusú frsz. engedélyezve" záradékot, jogszabályban meghatározott igazolás bemutatása után.

Engedélyezi a rendszámtáblák típusai közötti váltást a jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint.

A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával illetve a jármű végleges kivonásával egyidejűleg bevonja és gondoskodik a bevont rendszámtáblák selejtezéséről.

Engedélyezi a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését

Engedélyezi az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtábla más járműre történő átszerelését.

A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga), a lassú járműre a szabványtól eltérő színű betűjelet tartalmazó különleges rendszámtáblát ad ki.

Kiadja a „P", „Z", „E", és „M" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és használatát engedélyezi. Hitelesíti a „P" és „M" betűjelű rendszámtáblához tartozó indítási naplót.

Ideiglenes rendszámtáblát ad ki az önjáró munkagépre és azon járművekre, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyezték vagy onnan végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal való közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges.

Engedélyezi a megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható -, továbbá az elveszett, ellopott rendszámtábla utángyártását. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíti.

Intézkedik az elveszett rendszámtábla körözésére vonatkozóan.

Hatósági igazolással (műszaki érvényesítő címke) érvényesíti a rendszámtáblát a közlekedési hatóság igazolása, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok alapján. A címke sorszámát a forgalmi engedélybe bejegyzi.

A járműkísérő lap sorszáma alapján meggyőződik arról, hogy azt az arra jogosult vállalkozás állította-e ki, majd nyilvántartásba vételt követően visszaadja az ügyfélnek.

A jármű első forgalomba helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, intézkedik a törzskönyv kiállításáról.

A jármű elidegenítésekor, továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak vagy a törzskönyvben feltüntetett bármely adat változásakor új törzskönyvet állít ki, a korábban kiadott törzskönyvet visszavonja és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Központi Hivatalnak megküldi.

Írásban értesíti a megsemmisült, elveszett törzskönyv számáról a Központi Hivatalt. Pótolja az elveszett, megsemmisült törzskönyvet a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 15. nap után.

Az át nem vett törzskönyvet az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Központi Hivatalnak megsemmisítés céljából megküldi.

A forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníti.

Kérelemre a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

Amennyiben a jármű forgalmi engedélye nem áll a kérelmező tulajdonos vagy a törzskönyvvel rendelkező ügyfél rendelkezésére, határozatban dönt a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

Az ügyfél kérelemre véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

A jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Központi Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja.

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból történő kivonásáról.

A kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból elrendeli a jogszabályban meghatározott esetekben.

Hivatalból jár el és vonja ki a járművet, amennyiben saját eljárása során vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli a jogszabályban meghatározottak fennállását.

Eljár a „P" és az „M" betűjelű rendszámtáblák visszavonásában.

A forgalmi engedély, törzskönyv, rendszám, valamint a járműkísérő lap elvesztése, megsemmisülése esetén az okmány és a rendszám szám szerinti körözését határozattal soron kívül elrendeli.

Az eljáró hatóság értesítése alapján haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a kötelező gépjármű-felelősség biztosítás fedezete fennállásának igazolására. Amennyiben az üzemben tartó nem igazolja a biztosítási szerződés fennállását, a járművet kivonja a forgalomból.


Békéscsaba

antikfoto_banner.jpg 

Jókai Színház

<
+
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás